Ниигэм 23 nov 2021 569

​Буряадай нэгэ ажаһуугша нохой үүсэлбэ

© фото: pixabay.com

Мүрдэлгэ ябуулһанай дүнгөөр нэгэ эрхэтэн нүгөөдэдөө:

- Минии нохойнуудые абаашажа тэжээл даа, - гэбэ.

Тиихэдэнь танилынь тэрэ дороо:

- Зай, тиигүүжэб даа, - гэжэ үгэеэ үгэһэн байна.

Иигэжэ хөөрэлдэжэ байха һамбаандаа тэрэ хүнэй ой ухаанда шал ондоо түсэб түрэбэ. Эдэ хоёр нохойе үүсэлхэ байна гэжэ шиидэбэ. Тиигэжэ нохойнуудыень гэртээ хүтэлжэ асарһаар, үнөөхимнай тэдэнээ боожо алажархиба.

Теэд үүсэлһэн нойхонуудайнгаа мяха шанажа эдеэ гү, али үгы гү гэжэ мүрдэгшэд тайлбарилнагүй.

Сүүдэй үедэ хуули буса хэрзэгы ааша гаргаһан эрхэтэн буруу байһанаа мэдэрээ. Сүүд тэрэниие зэмэтэй гэжэ элирүүлээд, 20 мянган түхэригэй яла тохобо. Зэмэтэн тэрэнээ 5 һарын туршада хубаажа түлэхэ болобо.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com