Ниигэм 24 nov 2021 604

​Буряад хэлэнэй эрхим багшанар тэмсэнэ

Улаан-Үдын һургуулинуудай буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай дунда «Эрхим багша - 2021» гэһэн урилдаан эхиеэ абаба. Тус урилдаанда 8 багша хабаадажа эрхимээ элирүүлхэ.

-Буряад хэлэ энэ зандань үлөөхэһээ гадна саашань хүгжөөхэ ёһотойбди. Эгээл тиимэһээ хотын зарим һургуулинуудта гансал буряад хэлэн дээрэ үзэдэг классудые, хүүгэдэй сэсэрлигтэ бүлгэмүүдые байгуулха тухай дурадхал ороод байна. Нёдондо жэл «Битва хоров» гэһэн тэмсээ буряад хэлэн дээрэ үнгэргэхэ тухай хэлсээн болоо һэн. Тэрэнээ мүнөө жэл бэелүүлээбди. Бидэ ямаршье дурадхалнуудые хүлеэн абахаар бэлэн байнабди, - гэжэ Улаан-Үдын захиргаанай, һуралсалай талаар хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ