Ниигэм 1 dec 2021 795

«Хүдөөгэй багша»

Хотын гү, али хүдөө нютагай һурагшад дундаа ямаршье илгаагүй һайн шанартай һуралсал абаха ёһотой.

«Земский учитель» гэһэн уласай түсэлэй аргаар хүдөөгэй һургуулинуудта багшанар ерэжэ хүдэлнэ. Хотын гү, али хүдөө нютагай һурагшад дундаа ямаршье илгаагүй һайн шанартай һуралсал абаха ёһотой. Энэ зорилго баримталан, тус түсэл зохёогдоо һэн.

Сарыг-Хаа Аянмаа Мочак-ооловна багша иимэ түсэлдэ оролсоһонойхиие Хүршэ Тыва Уласһаа манай Буряадай Хурамхаанай аймагай Сахалиин дунда һургуулида хүдэлхэеэ ерэһэн байна. Мэргэжэлээрээ англи хэлэнэй багша юм.

  • Сахали нютаг минии түрэһэн тоонтыем һануулна. Би өөрөө Мүнгын хадын хормойдо түрэһэн басаган болоноб. Баргажанай орьёлнууд саһан малгайта Мүнгын хададам тон адли. Байгаалинь гэжэ, юрэдөө, хэлэшэгүй гоё даа, агаарынь арюун, уһан голнуудынь тунгалаг. Минии иишээ ерэхэдэмни, һургуулиин захирал болон суг хүдэлхэ нүхэдни, мүн минии нютагай Рада Комбуевна угталсаа. Тэрэ аяр 40 жэлэй туршада эндэ ажаһууна. Ажаллажа байһан һургуулимни бага хэмжээнэй юм, үхибүүд үсөөншэг. Шабинартайгаа түргэн сагай хугасаада үгэеэ ойлголсообди, ехэл бэрхэнүүд хүүгэд. Би 8-дахи ангиин һурагшадые хүтэлбэрилнэб. Хэды холо ерээшье һаа, энэл Сахалиин һургуулида багша болоһондоо баяртайб. «Хүдөөгэй багша» гэһэн түсэл залуу мэргэжэлтэдтэ ехэл туһатай, - гэжэ багша Аянмаа Мочак-ооловна хэлэнэ.

Энэ түсэлэй аргаар 2021 ондо 27 багшанар ажалтай болоһон байна.

Фото: Минобраз РБ