Ниигэм 2 dec 2021 331

Шононууд добтолно

Хэдэн үдэрэй урдахана бэлшээридэ гараһан 37 толгой хонидойнь оройдоо 12-ынь һөөргөө бусаа. Урда жэлнүүдтэ арьяатад адуу мал баридагшье һаа, байгша ондо тэдэ аймшагтайгаар нэтэрээ. Үнгэрхэдөө, нютагай үйлсөөр ябажа байһан мал бажуужа эдихэһээ наагуур болоно.

© фото: Pixabay

Хүдөөгэй малшадай эгээл ехэ «дайсан» хүхэ шоно адуу малда орожо, ехээр хохидол үзүүлнэ. Зарим нютагуудта үхэр мал түхэреэн жэлэй туршада бэлшэжэ гарадаг байһан һаа, мүнөө хорёодоо хаалгаатай байнад. Улаан-Үдэһөө холо бэшэ Тарбагатайн аймагай Барыкино нютагай ажаһуугшадай амар амгалан байдал дүүрэбэ хаш. Хэдэн үдэрэй урдахана бэлшээридэ гараһан 37 толгой хонидойнь оройдоо 12-ынь һөөргөө бусаа. Урда жэлнүүдтэ арьяатад адуу мал баридагшье һаа, байгша ондо тэдэ аймшагтайгаар нэтэрээ. Үнгэрхэдөө, нютагай үйлсөөр ябажа байһан мал бажуужа эдихэһээ наагуур болоно.

  • Тээмэндэ уһалхаяа ошоһон тугалыемнай барижархёо, удаань эдэ хонидые дараба, тээ тэндэ томо үхэр бажуугаа. Хүнэй хараһаар, хашхарһаар байтар шүүрэжэ абаад тэрьедэнэ, - гэжэ Барыкино нютагай ажаһуугша Георгий Перфильев гомдоно.

Шоно гээшэ аймшагтай ухаатай, сэсэн амитан ха юм. Тэрэниие агнажа бариха гээшэ ехэл хүндэ, дүршэл ехэтэй ангуушан байха ёһотойш. Бүхы юумэ уридшалан түсэблөөд, хоорондоо хэлсээд, адуу малда добтолон ородог арьяатад. Хүнэй табиһан занга, урьхада бэлээр ороод орхихогүй, тойрожо гараха.

  • Нютагай ангуушадай хюдаха гэхэдэнь, зүбшөөл үгтэнэгүй. Барыкино һууринай ажаһуугшадай тусхай албанда хандахадань, оройдоол нэгэндэнь зүбшөөһэн байна. Тэрэ нэгэ ангуушан гансаараа хүхэ «дайсантай» яажа тэмсэхэб? Хүсэхэшьегүй, - гэжэ нютагай сомон дарга Нина Щербакова хэлэнэ.

Харин тиихэдэнь ангуушадта зүбшөөл үгэдэг албанай мэргэжэлтэн иимэ харюутай.

  • Бүхы эрилтэдэ таарама саарһа дансатай ангуушадтал шоно олзоборилхо зүбшөөлнүүдые үгэдэгбди, - гэжэ Бурприроднадзорой мэргэжэлтэн Павел Кириенко дуулгана.

Урдандаа аймшагтай энэ арьяатаниие хорлохын хүсөөр тоо толгойень үсөөрүүлдэг һэн. Харин мүнөө хуулиин ёһоор эдэниие хорложо болохогүй. Хүдөөдэ агнууришье хэхэ зоной үсөөрһэнһөө боложо эдэ амитад зоргондоо аашална гээшэ ха.

   

Фото: Pixabay