Ниигэм 2 dec 2021 522

«Ариг Ус» субагай амжалта

Үдэр бүхэндэ хотын ажаһуугшадта халуун мэдээсэл нүүдые дамжуулжа байдаг “Ариг Ус” телекомпаниин “Восточный экспресс” гэһэн дамжуулгань Росси дотор эрхим гээд тоологдобо.

Мэдээсэлэй дамжуулга Бүхэроссиин «ТЭФИ-Регион 2021» урилдаанда оролсожо, байгша оной ноябриин 25-да эгээл хүндэтэй “Тэфидэ” хүртэбэ. Статуэткэнь “Ариг Ус” телекомпаниин захирал Инесса Скосырскаяда дамжуулагдаа. “Ариг Ус” телекомпани жэл бүри энэ урилдаанда хабаадажа, финалда ородог заншалтай. Үндэр хэмжээнэй конкурсдо илалта тус компанида хүдэлжэ байгаа сэдхүүлшэдэй шадамар бэрхые, ажаһуугшадай бэрхэшээлнүүдтэ анхарал табидагые, шиидхэлсэдэгые дүүрэн гэршэлбэ гээшэ.

Найма дахин финалда орожо, одоошье үнинэй хүлеэгдэһэн ТЭФИ мүнөө абажа шадаба ха юм. Мэдээсэлэй дамжуулга бэлдэгшэд үдэр бүри бэрхэшээлтэ асуудалнуудые хараадаа абажа, шиидхэхэ арга мүрыень бэдэрэлсэдэг, засаг баригшадта хандажа, зүб бурууень харуулдаг гээшэ. Тон шухалань гэхэдэ, бүхы юумэ байһан соонь дамжуулдаг, нэмэхэ, хороохо гэжэ байдаггүй. Энэ шагнал абалгада телекомпаниин жолоошодһоо эхилээд, захирал хүрэтэр хабаатай. «Бүхы зоной ажалдаа харюусалгатайгаар хандаһанай үрэ тобойжо гараа», - гээд, “Ариг Ус” телекомпаниин захирал Инесса Петонова хэлэһэн байна һэн.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ