Ниигэм 2 dec 2021 839

Эрхимүүдтэ- энгэрэй тэмдэг

Буряад орондо ТОС-уудай ажаябуулгын дүнгүүдые согсолоо.

© фото: Буряад Уласай сайт

 Газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэриин II уласай фестивалиин үедэ 34 ударидагшада анха түрүүшынхиеэ энгэрэй тэмдэгүүдые барюулаа.Гадна 22 ТОС хүндэлэлэй грамотануудаар болон Баярай бэшэгүүдээр тэмдэглэгдээ. Хэжэнгын аймагай «Найдал», Мухар-Шэбэрэй аймагай «Вера» ТОС-ууд «Россида олониитын алба хэһэнэй түлөө» гэһэн хүндэтэ тэмдэгээр шагнагдаа. Буряад Уласта ТОС-уудай хоорондо урилдаан 2011 онһоо үнгэргэгдэнэ. Эхиндэнь шагналай жаса 15 сая түхэриг байгаа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, хойто жэл ТОС-уудай шагналай жаса 70 сая түхэригтэ хүрэхэ.


 - Бидэ ТОС-уудые дэмжэжэл байхабди. Нэн түрүүн юун хэрэгтэйб гэжэ хүнүүд өөһэдөө харана, мэдэнэ ха юм даа. Нютагай хүндүүлхы асуудалнууд танай туһаар шиидхэгдэнэ. Хүүргэнүүд, ФАП-ууд, эхин һургуулинууд, һүмэнүүд, номой сангууд, барилдаанай буряад гэрнүүд баригдана, урлалай нэгэдэлнүүд хүдэлнэ. Эдэбхитэй бэрхэ, үнэн сэхэ хүнүүдэй ашаар нютагай шарай һайжарна. Хүршэнэртээ, нүхэдтөө, ажаһуудаг газар уһандаа харюусалгатайгаар хандадаг юрын лэ хүнүүдэй нэгэдэлнүүд хаа-хаанагүйбайгуулагдаһаар,- гэжэ Алексей 
Цыденов ТОС-уудай түлөөлэгшэдтэ хандаа. Гэхэтэй хамта, байгша ондо ТОС-уудай гэшүүд «Арадай түлэбтэ» эдэбхитэйгээр хабаадалсажа, Буряад ороной ажаһуугшадһаа ехэ олон дурадхалнууд ороо һэн гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

- Эдэ дурадхалнууд суглуулаатай, удаадахи жэлнүүдэй һан жаса бүридхэхэдөө, хараадаа абахыень яамануудта хубаагдан үгтэхэ. ТОСууд ехэ эдэбхитэйгээр ябажа, дурадхалнуудые суглуулаа, энэмнай маанадай хэхэ, бүтээхэ тон ехэ ажалнай болоно, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.
Һануулхада, 2017 ондо Буряад Уласай Толгойлогшын үүсхэлээр ТОС-уудые дэмжэлгэ тухай хуули абтаа һэн. Бэлдэгдэһэн хуулиин түлэб дэмжэжэ байһанаа мэдүүлжэ, уласай 124 мянган ажаһуугшад гараа табяа бэлэй. 2018 оной май һарада Буряад Уласай Арадай Хурал тэрэ хуули баталжа, тэрэмнай ТОС-уудые дэмжэлгын баталамжа болоо һэн. 2017 ондо Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ Буряад ороной бүхы аймагуудай ТОС-ууд сугларжа, дүн хамта 10 мянган хүн уласай 1-дэхи фестивальда хабаадаа һэн. Ноябриин 1-эй байдалаар Буряад 
орондо 2301 ТОС ажаллажа байна. Уласай ажаһуугшадай 30 хубинь олониитын өөһэдын дэбисхэрэй хүтэлбэриин ажал хэрэгүүдтэ хабаадана. 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай сайт