Ниигэм 3 dec 2021 805

Ехэ саһанай хойшолонгууд

Урда жэлнүүдтэ энэ хирэдэ яһала хүйтэн байдаг һэн. Харин мүнөө жэл амаргүй дулаан уларил тогтоно.

Аяар 40 жэлэй саада тээ иимэ зөөлэн үбэл болоһон юм гэжэ мэргэжэлтэд дуулгана.

  • Үбэлэй түрүүшын һара ехэ саһатай байха. Атлантика шадархи шииг нойтон, һалхи шуурган Италиһаа Буряад орон хүрэбэ. Улаан-Үдэдэ 7-10 градусаар дулаан байна. Бүхыдөө Буряадаймнай бүхы аймагуудта дулаан уларил эдэ үдэрнүүдтэ тогтобо, - гэжэ Гидрометео-түбэй мэргэжэлтэн Маргарита Субанакова хэлэнэ.

Ехээр саһанай ороходонь, тэрэниие сэбэрлэдэг албанда ажалынь ехэ болоно. Улаан-Үдэ хотын болбосон түхэл хангаха талаар комбинадай ажалшад унаһан малгайгаа абангүй ажалланабди гэжэ хэлэжэл байна. Гэбэшье хэһэн ажалайнь дүн харагданагүй.

  • Хэзээ болотор халтирхай харгыгаар ябажа зобохобибди? Этүүлһэн саһа юундэ абажа хаянагүйб? Урдандаа иимэ бэшэ һэн. ХХI зуун жэлдэ зон хүрзэ, согдо барижа, улаан гараараа ажал хэнэ, хаанаб тэрэ худалдажа абаһан техникэнь? – гэжэ байжа хотын ажаһуугшад Интернедтэ гомдолоо бэшэнэ.

Үнэхөөрөөшье, ажалшад ехэ саһанай урдань орожо шаданагүй ха даа. Иигэһээр хүр болоһон, харгын хоорондуур «хада» болоһон саһан хуряагдаха бэзэ гэжэ найданабди.

Фото: Булат Бадмаев