Ниигэм 9 dec 2021 384

Эрэмдэг хүүгэдые һамааруулна

Арадай уран бэлигэй түбтэ уласхоорондын эгээ түрүүшын инклюзивнэ нааданай хабаадагшадта элдэб бэлэгүүдые барюулаа. Энэ мүрысөөндэ бэлигтэй үхибүүд 7 номинацяар шагналнуудта хүртөө.

Александр Сорошкин 10-дахи жэлээ дуу дуулана. Ямаршье мүрысөөндэ хабаадаха дуратай хүбүүн, уласхоорондын эгээ түрүүшын инклюзивнэ нааданда хабаадаад, шагналда хүртөө. Александр дуунда, хүгжэмдэ ехэ дуратай, харин томо болоходоо, эмшэнээр ажаллаха hанаатай. «Үнгэрhэн жэлдэ  эмнэлгын талаар түрүүшын hуралсал гараа hэмби», - гэжэ тэрэ хөөрэнэ. «Мүнөө Александр 11-дэхи ангиин hурагша юм. Ганса тэрээнтэй бэшэ, харин бүхы үхибүүдээр хүдэлхэдэ, ехэ hонин, аятай байна», - гэжэ 62-дохи интернат-hургуулиин хүгжэмэй багша Галина Пономарёва хэлэнэ. 

Инклюзивнэ нааданда Россиин можо хизаарнуудай болон Италиин, Великобританиин, Белоруссиин, Венгриин болон Армениин  59 үхибүүд хабаадаа. Бүхыдөө 1149 бэлигтэй залуу артистнууд энэ нааданда оролсоо. Мүрысөөнэй дүнгөөр шангай hуурида гарагшадта эмхидхэгшэд өөhэдөө ерэжэ, шагналнуудые барюулаа. “Манай хэмжээ ябуулга ямар удхатайб гэхэдэ, бидэ бүхы үхибүүд бэрхэ, бүлгэмдэ хэрэгтэй гээд харуулнабди”, - гэжэ Хабаровскын

хизаарай үхибүүнэй эрхэ хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ  Виктория Трегубенко хөөрэнэ.

Энэ хэмжээ ябуулга онлайн аргаар үнгэрөө, харин удаадахи мүрысөөниие Хабаровск хотодо үнгэргэхэ  түсэб табигданхай.

 

Фото: Эрдэни Раднаев