Ниигэм 10 dec 2021 622

Зүб харгы руу залана

Буряад Уласай патриотическа хүмүүжүүлгын, аяншалгын ба тамирай нөөсын түб һүүлэй хэдэн жэлдэ хүндэ байдалда ороһон үхибүүдээр нягта харилсаатайгаар хүдэлжэ, хүмүүжүүлгын олон тоото хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэнэ.

«Нүхэдтэеэ хамта!” гэһэн тусхай түсэл анха түрүүшынхиеэ 2019 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилһэн байна.

- Дотоодын хэрэгүүдэй хүдэлмэрилэгшэдтэй, ниигэмэй ажалшадтай хамтаран, иимэ ажал ябуулха гэжэ шиидээбди. Багадаа хуули хазагайруулһан үхибүүдые, архи тамхи хэрэглэдэг гэр бүлэтэй гү, али түрэлхидгүй үлэһэн хүүгэдые хабаадуулнабди, - гэжэ түбэй захиралай орлогшо Наталья Базарова (зураг дээрэ) хөөрэнэ.

 Программын ёһоор мэргэжэлтэд үхибүүдтэй һонирхолтой аяншалгануудые хэнэ, спортын талмайнуудта абаашажа наадуулна. Хадаһаа ватрушкаар хүбүүд, басагад һолжороо, томо елүүр дээрэ конькигаар гүйлдэжэ үрдеэ. Мүн санаар урилдаанда хабаадалсаа.

- Зарим үхибүүд түрүүшынхиеэ хүлдөө сана, коньки үмдэжэ үзөө. Тэдэнэй хабаадалгатай һонин хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэнэ гэһэн һураг суу түргэн тараа юм ааб даа. Тиимэһээ үдэр бүри үхибүүдэй тоо олошоржол байгаа. Энээндэ ехээр гайхаашьегүйбди - эдеэ хоолоор тэдэниие ходо хангажа байгаабди, тиимэһээл олоороо сугларжа эхилээ, - гэжэ Наталья Базарова тэмдэглэн хэлэнэ.

 Хүндэ байдалда ороһон үхибүүд ганса наадажа һамаараад байна бэшэ, тэдэнэй дунда зохёолой, зурагуудай, уран гартанай урилдаанууд ходо үнгэргэгдэжэ байдаг. 2020 ондо уласай бүхы аймагуудай түлөөлэгшэд, конкурсто хабаадаха дуратайшуул һонирхолтой бүтээлнүүдээ эмхидхэгшэдтэ дамжуулаа.

- Эжыдээ зорюулһан урилдаандамнай Зэдын аймагай багахан басаган шүүжэ гараа. Жэл бүри эжыдээ түрэһэн үдэртэнь өөрын гараар бүтээжэ барюулһан бэлэгүүдээ тэрэ дурадхаа. Басаганай эжынь хэдэн жэлэй саана наһа бараһан байна. Энэ ушар манай сэдьхэлые хүдэлгөө, уяраадшье абаабди, - гэжэ эмхидхэгшэ Наталья Базарова хэлэнэ һэн.

 Үшөө нэгэ һонирхолтой үйлэ хэрэг гэхэдэ, орёо байдалда ороһон үхибүүд Асагадай тала дайдын буряад угсаатанда, Тарбагатайн шэмээшэгүүдтэ айлшалаа. Байгаалиин энгэртэ яагаад гал түлихэб, түүдэг дээрэ эдеэ хоол шанахаб, модон өөдэ абирхаб гэжэ үхибүүдтэ аяншалагшад хөөрэжэ, харуулжа үгэһэн байха юм.

 - Мүнөө жэлһээ түсэлнай “Зүб харгы” гэжэ нэрлэгдээ. Программын ашаар суута хүн зонтой уулзалга эмхидхэнэбди. Һүүлшымнай нэгэ хэмжээндэ Арадай Хуралай һунгамал Игорь Марковецтэй уулзалга эмхидхэгдээ. Игорь Васильевич наһанайнгаа үргэн харгы тухай хөөрэхэһөө гадна, үхибүүдтэй боулинг наадаһан байна. Хирэ-хирэ болоод лэ, иимэ уулзалгануудые үнгэргэхэ түсэбтэйбди. 30-50 үхибүүд сооһоо нэгэнииньшье бэрхэ хүн боложо гараа һаань, баяртай байхабди. Мүнөө жэл Буряадай Толгой[1]логшо Алексей Самбуевич Цыденов хүндэ байдалда ороһон үхибүүдээр уулзаха түсэбтэй. Гэхэтэй хамта, нааданай, аяншалгын хэмжээ ябуулгануудые долоон хоногой туршада хэдэн дахин үнгэргэдэг болобобди, - гэжэ Наталья Базарова түсэбүүдээрээ хубаалдаба.

Автор: Борис БАЛДАНОВ