Ниигэм 10 dec 2021 766

Илалтын туг-Буряадта

Буряад Уласай патриотическа хүмүүжүүлгын, аяншалгын ба тамирай нөөсын түбэй үүсхэлээр иимэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Теэд дэлхэй дээрэ һүжэрһэн ковид үбшэнһөө дулдыдажа, саг соогоо бэелүүлэгдээгүйнь харамтай.

© фото: Нөөсэлэлгын түбэй гэрэл зураг

 Түбэй захирал Даша Кырмыгеновэй хэлэһээр, уласайнгаа бүхы аймагуудаар Илалтын туг ябуулха һанаан Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдаха байгаа.

- 1945 ондо Берлинэй Рейхстаг дээрэ намилзаһан тугай жэшээгээр хэгдэһэн туг асаруулаа һэмди. Аймаг аймагһаа тэрэниие дамжуулжа, 2020 оной майн 9-дэ Улаан-Үдэ хүргэхэ түсэбнай һалабашье, һанаһанаа бидэ заатагүй бэелүүлхэбди, - гэжэ Даша Кырмыгенов найдабаритайгаар мэдүүлнэ.

Илалтын тугай түрүүшын алхамуудые Буряадайнгаа үргэл мүргэлтэй, эгээл үндэр Мүнхэ-Һарьдагһаа ябуулжа эхилхэ хэрэгтэй гэжэ эмхидхэгшэд шиидэһэн байна. Тиигэжэ туг тиишээ абаашагдаа һэн. Удаань түрүүшынгээ аймагта хүрэжэ ерээ. Энэнь Ахын аймаг болоо ааб даа.

- Илалтын туг абаһан түлөөлэгшэд патриотическа хэмжээ ябуулгануудые хүшөөнүүдэй хажууда, һуралсалайнгаа гуламтануудта үнгэргэнэ. Дайнай болон ажалай ветерануудтай, Афган дайнда хабаадагшадтай үхибүүд уулзана. Зарим газарта сэрэгэйшье нааданууд түсэблэгдэнэ, - гэжэ нөөсын түбэй патриотическа хүмүүжүүлгын таһагые даагшын уялга дүүргэгшэ Татьяна Янькова хөөрэнэ.

2021 оной хабарай һүүл багаар Ахын аймагаархид Түнхэнэй аймаг руу Илалтын туг дамжуулаа һэн. Түнхэндэ аяар дүрбэ һарын хугасаа соо тэрэнь “айлшалаа”. Нютагай зон тугаа барижа, уһа голоороо уруудалгын тамаралга эмхидхээ. Үхибүүдэй амаралгын лагерьнуудта хэмжээнүүд замхангүй үнгэргэгдөө юм.

-Түнхэнэй аймагай сэбэр агаараар амилжа, аршаан булагһаа арюун уһаар ундалжа амарһанай удаа Илалтын тугаа саашань дамжуулаабди, - гэжэ эмхидхэгшэд хэлэнэ.

Сентябриин 14-дэ Түнхэнэй хилэ дээрэхи Шулуута һууринда Кабанскын аймаг руу үдэшэлгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Хоёр аймагай эрдэм һуралсалай таһагуудай мэргэжэлтэд, военкомадай түлөөлэгшэд, “Юнармия” нэгэдэлдэ хабаадагшад эндэ суглараа.

- Кабанскын аймагаархид Илалтын туг Байгал шадарай аймагта дамжуулаа. Тэдэ һургуули бүхэндөө һонирхолтой уулзалгануудые эмхидхэһэн байна. Мүнөө үедэ туг Баргажанай аймаг хүрэнхэй. Энэ хэрэгнай түсэбэйнгөө ёһоор саг соогоо дамжуулагдана, - гэжэ Татьяна Янькова нэмэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Нөөсэлэлгын түбэй гэрэл зураг