Ниигэм 9 dec 2021 921

Алтан гартай Анастасия

Улаан-Үдэдэ Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай музейдэ «Уран дархан» гэһэн үзэсхэлэн дэлгээгдэбэ. Арадай уран дарха шуулые дэмжэхэ, тэдэнэй урлаһан бүтээлнүүдые олоной һонорто дурадхаха, дээдэ үеһөө дамжан ерэһэн дарханай аргануудые жэнхэни ёһоорнь үлөөхэ гэһэн зорилго эмхидхэгшэд урдаа табина. Энэ үйлэ хэрэг Буряад Уласай Соёлой яаманай, Арадай уран бэлигэй түбэй эмхидхэһэн урилдаанай үргэлжэлэл болоно.

© фото: Булат Бадмаев

Урилдаанай түрүүшын шатада хабаадахын түлөө дархашуул бүтээлнүүдэйнгээ дүрэнүүдые багахан хөөрөөнүүдтэйгөөр дурадхаһан юм. Буряадай 17 аймагай 106 уран гартан урилдаанда оролсохо мэдүүлгэ бариһан байгаа. Һэеы даража урлаһан элдэб бүтээлнүүд, модо шулуу хэрэглэжэ дархалһан ажалнууд, тиихэдэ алта мүнгэнэйшье зүйлнүүд олоной һонорто дурадхагдаа. Эдэнэй 20 бүтээл урилдаанай һүүлшын шатада хүрэжэ, Үндэһэтэнэй музейдэ дэлгээгдэхэ эрхэдэ хүртэбэ. Гартаа дүйтэй уран бүтээлшэд иимэ дэмжэлгэдэ хүртэһэндөө амаргүй баяртайнууд. Мэдээжэ уран зураашад болон ургажа ябаа залуушуулшье мүн лэ эндэ оролсоһон байха юм. Сэлэнгын Ноёхон һайхан нютаг тоонтотой Анастасия Биликтуева гэжэ уран дархан басагантай танилсажа хөөрэлдэбэб. Дархан гээшэ гансал эрэ хүнэй хэдэг ажал гэжэ энээнһээ урид һанадаг һэм. Тэрэмни буруу байшоо. Залуухан энэ басаганай бүтээлнүүдээр буряад эхэнэрнүүд бэеэ шэмэглэдэг болонхой. Дархалха шадабаритнай хаанаһааб гэжэ Анастасия Биликтуеваһаа һонирхобобди.

 -Бүри багаһаа эхилжэ, зураха, гараараа юумэ хэхэ дуратай һэм. Зургаан жэлэй саана «Дархан голд» гэһэн урлалай эмхи байгуулагшадтай танилсажа, дарханай нюусануудые уудалжа эхилээб. Буряад Уласай Соёлой яаманай эмхидхэһэн энэ урилдаанда оролсоһондоо, хэмгүй ехэ баяртай байнаб. Саашанхи конкурснуудтань оролсохо һанаан байна, - гэжэ залуу дархан басаган хөөрэнэ.

Урданай сагта гансал эрэшүүл дарха хэдэг байһан һаа, мүнөө эхэнэрнүүд энэ ажал яһала урагшатайгаар ябуулна. Урдань түмэрөө түрүүн улайлгаад, хүндэ балтаар сохижо дархалдаг байһан һаа, мүнөө оньһото хэрэгсэлнүүдэй ашаар ажал хүнгэлэгдэнэ.

- Танай гэртэхин, дүтын нүхэдтнай шэлэһэн харгыетнай буруушаагаагүй гү? - гэжэ асуубабди.

-Хара багаһаа өөрынгөө гараар юумэ хэхэ дуратай байһыемни гэртэхимни мэдэжэл байһан юм ааб даа. Дүтын танил нүхэднишье намайе дэмжэжэ, «Зураха дуратай һэн хойноо өөрынгөө харгыгаар ябана ха юмши даа», - гэжэ хэлэһэн юм.

Энэ үзэсхэлэндэ хониной нооһо даража бэлдэһэн бэриин заһал табигдаһан байна. Унтари хэбтэриһээ гадна залуу басаганай үмдэхэ хубсаһан хүрэтэр бүтээлнүүд эндэ дэлгээгдэбэ.

 -Хонинойнгоо нооһо даража, хубсаһа хунараа урдандаа бэлдэдэг байгаа. Тэрэл урданаймнай заншал һэргэжэ байна. Бидэ, бүлэг эхэнэрнүүд, энэ урилдаанда басаганай оро дэбидхэр бүтээжэ дурадхабабди, - гэжэ нооһо даража урлан бүтээгшэ Софья Поселенова хэлэнэ.

Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэргэгдэһэн энэ урилдаан урлаха дуратайшуулые дэмжэжэ, тэдэниие үргэжэ байхадань һайшаалтай.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат Бадмаев