Ниигэм 13 dec 2021 675

Буряадаймнай багша бүхэроссиин шанда хүртэбэ

Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуулиин түүхын багша Владислав Тепкесов «Түүхэ һургуулида: ёһо заншал болон шэнэ нэбтэрүүлгэ» гэһэн бүхэроссиин шанда хүртэбэ. Багшын хүнгэн бэшэ ажалда хүдэлхэ үедөө тэрэнэй туйлаһан олон шагналнуудайнь нэгэн болоно.

Багшынгаа замаар

Өөрынгөө багша Владимир Дондоковичай зааһан хэшэлнүүдтэ дурлажа, саашадаа энэ мэргэжэл шэлэхэ юм байна гэжэ Владислав Тепкесов шиидэһэн юм. Дунда һургуулияа амжалтатай дүүргэһэнэй удаа Владислав хүбүүн тэрэ дороо Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин түүхын факультедтэ орохо гэһэн мэдүүлгэ бариба. Амжалтайгаар үзэжэ гараад, Улаан-Үдэ хотын һургуулида нэгэ жэлэй туршада ажаллаад, түрэл нютагаа бусаһан юм.

Багшын ажалда

Бэрхэ багша мүнөө үеын оньһото хэрэгсэлнүүдые хэрэглэжэ, хүүгэдтээ хэшээлээ заахые оролдодог. Энэ хэрэгтэ хүүгэдэй холоһоо һураха арга ехэхэн түлхисэ үгөө, һурагшад Интернет хэрэглэжэ, ном үзэхэ аргатай дүтөөр танилсана бшуу.

  • Аяар 400 гаран тест сэдэб бүхэндэ зохёогооб. Һурагшадни тэрэ даабаринуудыемни дүүргээд, намда Интернедээр эльгээнэ. Тэрэмни яһала үрэ дүнтэй байгаа, даабари дүүргэһэнэйнь удаа хүн бүхэнэйнь мэдэсэ шалгахада угаа бэлэн. Хүүгэдэй һонирхол татаха гэжэ нааданай аргаар хэшээлнүүдээ зохёоходо ехэл урагшатай. Юрэдөө, һүүлэй үедэ бии болоһон нэбтэрүүлгэнүүдые хэрглэхэеэ оролдодог хүм, - гэжэ Уласай хэмжээндэ шалгарһан багша Владислав Тепкесов дуулгана.

Багшалхаһаа гадна Владислав Тепкесов һургуулиингаа ниитын ажалда хам оролсодог, мэргэжэлтэ урилдаануудта эдэбхитэйгээр хабаадахадаа эрхимлэдэг гээшэ. Энэ дэлхэй дээрэ эгээл хүндэшье һаа, хүндэтэй мэргэжэл шэлэһэн багшада энэ замдаа үнэн сэхэ, бэрхэ олон һурагшадтай ябаха бэзэ гэжэ суг хүдэлдэг нүхэдынь найдана.

 

Фото: Владислав Тепкесовай дурадхаһан зураг