Ниигэм 13 dec 2021 495

Буряад Уластамнай COVID – 19 үбшэнһөө үшөө 8 хүн наһа бараба

Коронавируста хүртэһэн зоной тоо гэнтэ урганагүй, 300 гаран хүн үдэр бүри элирүүлэгдэнэ

Үсэгэлдэр үбшэндэ хүртэһэн 231 хүн элирүүлэгдээ.

Тус үбшэнэй һүжэржэ эхилһэн сагһаа хойшо, Буряад Уласта 72 795 хүн үбшэлөө, тэдэнэй 46% хубинь Улаан-Үдын ажаһуугшад болоно. Үбшэндэ хүртэбэшье эдэгэжэ һайн болоһон зоной тоо 66 661, харин хүндөөр үбшэлөөд 2284 хүн наһанһаа нүгшэһэн байна.   

Буряадай эмнэлгын газарнуудта бүхыдөө 1282 хүн арга абажа байна, 76 үбшэнтэн уушхаяа һалхитуулха хэрэгсэл (ИВЛ) доро хэбтэнэ.

Фото: Pixabay