Ниигэм 15 dec 2021 911

Үхибүүдтэ-үльгэр

Буряадай уран зохёолшо Анна Виноградова Буряад Уласай «Книга года- 2021» гэһэн урилдаанай тусхай шангай лауреат болобо. Тэрэ «Анга-тэнгэриин дуһал» гэжэ хүүгэдтэ зорюулагдаһан онтохо бэшэжэ дурадхаһан байна.

© фото: Анна Виноградовагай дурадхаһан гэрэл зураг

Энэ онтохон дотор Ангара мүрэн яажа мүндэлөөб гэжэ гоё һайханаар зураглагдана. Байгал ехэ далайн альган дээрэ шэдитэ дуһалай унахадань, тэнгэриин Үүлэн могой тэрээниие Хатун гэһэн тохойдо табихыень дурадхана. Тиихэдэнь тэрэ алтан дуһалһаа Анга - Ангара мүрэн мүндэлһэн гэжэ хэлэгдэнэ. Шэнэ номтой танилсалгада «Журналист» гэжэ хүүгэдэй нэгэдэлэйхид багшатаяа хабаадаа. «Пионер» гэһэн мүнөө үеын дуунуудай бүлгэмэй хүүгэд хүн бүхэнэй шэхэ хужарлуулаа. Тус номой автор айлшадайнгаа дүхэригтэ дулаахан зугаа дэлгэһэн байна. Анна Ивановна хүн бүхэнэй һонирхожо табиһан асуудалнуудта дүүрэн харюу үгэхэһөө гадна, хэжэ байһан ажал тухайгаа хөөрэбэ. Уран зохёолшо мүнөө «Тень шаманки Аякчан» гэжэ нэрэтэй шэнэ ном дээрэ хүдэлжэ байнхай. -Һонирхол татама нэрэтэй ном олондо абаһаар лэ һайшаагдаа. Энэ ном хүүгэдтэ, тэдэнэй гэртэхиндэ болон багшанарта тон хэрэгтэй болохо. Эхэ байгаалидаа тон гамтайгаар хандаха, тэрэнээ гамнаха тухай уран зохёолшо удхатайгаар, гоёор зураглан харуулжа шадаа. Хүүгэдтэ зорюулагдаһан онтохонуудай хүмүүжүүлгын хүсэн шанга гэжэ бидэ мэдэнэбди, - гэжэ номой сангай ахамад библиотекарь Л.М. Самбуева тэмдэглээ. Шэнэ ном уншахадаа, олон юумэ мэдэдэг болохоор. Байгал далайда ямар загаһад, амитад ажамидардаг бэ, ямар ургамалнууд бииб гэжэ тодорхойгоор зураглагдана. Гэр бүлынгөө дүхэригтэ, дулаахан гуламтынгаа дэргэдэ уншажа һуухаар лэ даа. Энэ ном уншахадаа, түрэһэн нютаг ороноо ондоо нюдөөр шэртэн харахат, шэнээр дурлахат. Тус ном буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ гэһэн түсэлэй ёһоор Буряад Уласай Соёлой яаманай мүнгэн туһаламжаар хэблэгдэжэ, нара хараһан юм гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Виноградовагай дурадхаһан гэрэл зураг