Ниигэм 23 dec 2021 476

"Эрхим багша" Ахаһаа гарбалтай

Буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай дунда үнгэргэгдэһэн уласхоорондын “Эрхим багша” урилдаанай илагшад элирүүлэгдэбэ. Монгол ороной, Хитад гүрэнэй, Ородой Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад Уласай бэлигтэй, дүй дүршэл ехэтэй 31 хабаадагшын дундаһаа Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуулиин эхин классуудай ба англи хэлэнэй багша Арюна Буяндэлгэровна Иванова Гран-при гол шанда хүртэбэ.

Шэршүү торгон шэнги буряад хэлэеэ хосороонгүй, ургажа ябаа бага халаанда дамжуулхадаа, жаргалтай байһанаа абаһаар лэ 2021 оной “Эрхим багша” мэдүүлнэ. Энэнь гайхалгүй. Ушар гэхэдэ, Арюна Буяндэлгэровнагай уг изагууртан нютаг нугадаа мэдээжэ сэхээтэн, багша мэргэжэлтэй байһан намтартай. Ганса Соном Гомбоевич Дугаровые нэрлэхэдэ ойлгомоор.

 - Мэдээжэ эрдэмтэн, багша Соном Гомбоевич хадаа абга таабаймни болоно гээшэ. Миниишье аба эжы багша мэргэжэлтэй юм. Үшөө оюутад ябаад, бэе бэетэеэ танилсажа, намайе түрөө бэлэй. Дээдэ һургуулияа дүүргэхэдэнь, гэр бүлөөрөө түрэл Ахаяа бусаабди, - гэжэ Арюна Иванова хөөрөөгөө холоһоо эхилнэ.

Өөрлиг һайхан нютагтаа үндыжэ, һургуулидаа оройдоол 9-дэхи класс дүүргэмсээрээ, элинсэг хулинсагуудайнгаа наһанай хэрэг үргэлжэлүүлхэ һанаатай Улаан-Үдэ гараа һэн.

- Багша мэргэжэлһээ бэшэ ондоо юу шэлэхэ байгаабиб даа. Буряадай гүрэнэй багшанарай колледж ошожо, эхин классуудай багша болохын түлөө саарһа дансаяа тушаагааб. Минии талаан боложо, тэрэ жэлдэ хажуугаарнь англи хэлэндэ һураад гараха арга боломжо түрүүшынхиеэ үгтэжэ байгаа. Табан жэл тэндээ һураад, одоол баян мэдэсэтэй болоод гарааб. Буряад хэлэ ба литература дэлгэрэнгыгээр заалгаһанай ашаар мүнөө иимэ ехэ амжалта туйлабаб, - гэжэ Арюна Буяндэлгэровна хөөрэнэ.

 

 Колледж дүүргэжэ, залуу багша түрэл һургуулиингаа богоһо дахинаа алхажа ороо һэн. Түрүүшын үдэрһөө бэлигтэй, шадабари ехэтэй байһанаа тэрэ харуулжа эхилээ.

 - Хэшээлнүүдтээ шэнэ онол аргануудые хэрэглэжэ, һурагшадаа һонирхуулха гэжэ оролдонобди. Багша гээшэ үхибүүн бүхэниие хараадаа абажа, байгаалиhаа үгтэhэн бэлиг шадабарииень дүүрэн элирүүлхэ аргатай. “ЯКласс”, “Учи.ру”, “Яндекс учебник” гэхэ мэтэ һуралсалай электронно хэрэгсэлнүүдые хэрэглэжэ, түрэлхи хэлэеэ заанабди. Манай уласта буряад хэлэн дээрэ иимэрхүү платформонууд зохёогдоһон байбалнь, ехэл һайн байха һэн, - гээд, эрхим багша ажалтайгаа танилсуулна.

 

2021 он Арюна Буяндэлгэровнада одоошье урагшатай жэл байба. Түрэл һургуулидаа 1-дэхи класс абажа, ажамидаралай, һуралсалай шэнэ харгыда гаргажа эхилээ. “Эрхим багша” гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ гол шанда хүртөө.

- Өөрөөшье мэдэнгүй, энэ урилдаанда оролсоһон байнаб. Манай захирал Баир Дашеевич Шарастепанов суглаа зарлажа, “Эрхим багшада” хэн хабаадахаб гэжэ хөөрэлдөө эмхидхээ. Суг хүдэлдэг бүхы багшанар намайе энэ урилдаанда ошохыемни дурадхаа. Тэрэл суглаанһаа хойшо эдэбхитэйгээр бэлэдхэл хэжэ эхилһэн байнаб. Манай багшанар унтан хэбтэнгүй, намда туһалаа. Тиимэһээ һургуулиингаа даргада, захиралай орлогшонор Лариса Яковлевна, Жаргалма Фёдоровна, Алексей Пурбоевичто, суг худэлдэг багшанартаа, ажалшадтаа, гэр бүлэдөө, аха дүүнэртээ ехэ гэгшын баяр баясхаланаа мэдүүлнэб, - гэжэ А.Иванова хэлэбэ.

 Түрүү һуури эзэлэгшын тэмдэглэһээр, урилдаанай гол шухала шатань хэшээл үнгэргэлгэ боложо үгөө.

- Бидэ, хабаадагшад, хэшээлнүүдээ өөрынгөө һургуулида онлайн аргаар үнгэргэһэн байнабди. Нэн түрүүн жээрэб таталга болоо. Хонгёо, хатуу хашалганууд тухай хэшээл 2-дохи класста харуулааб. “Зум” платформо дээрэ хэшээлээ үнгэргэхэдэмни, техническэ талаар бэрхэшээл бү гараг лэ даа гэжэ бурхандаа мүргөөб. Минии хэшээл 2-3 талаһаа табигдаһан видеокамераар буулгагдажа, һайн микрофонтой байгаа гэжэ һүүлдэнь бүхы шүүгшэд тэмдэглэн хэлээ һэн. Удаадахи шатануудта түрэлхидтэй хөөрэлдөөн болон өөрын сайт харуулагдаа. Эндэ оньһон техникэмнай мүн лэ жэншэдгүй хүдэлөө. Иигээд лэ эрхим долооной дунда ороһондоо, тон ехээр баярланаб. Шан барюулгын баяр ёһололой үедэ “түрүү һуури эзэлхэмни гээшэ гү?” гэһэн һанаа бодол орожо, зүрхэмни хөөрөөд байгаа, - гэжэ Арюна Буяндэлгэровна һонирхолтойгоор хөөрэбэ.

 Түрэл арадайнгаа түмэн жэл соо сахижа ябаhан ёhо заншал, үльгэр түүхэ, үндэhэн хэлэ саашань дамжуулан, залуу үетэндэ эдэ бүгэдые шэнгээхэ гэһэн зорилго табиһан эрхим багшада бүхы амжалта, туйлалтануудые хүсэнэбди.

Автор: Борис БАЛДАНОВ