Ниигэм 29 dec 2021 366

Осор түймэр сараба

Шэнэ жэлэй һайндэртэ эди шэдитэй үйлэ хэрэгүүд болодог гэжэ жаахан үхибүүд ехэтэ үнэншэдэг гээшэ ааб даа. Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 5-тай Осор хүбүүнэй түймэр сарагша болохо һаналыень дүүргэбэ.

Декабриин 27-до Осор хүбүүндэ болон тэрэнэй гэртэхиндэ онсо үдэр байгаа. Хүбүүн Буряадай түймэр сарадаг 3-дахи часть ошожо, мэргэжэлтэдэй ажалтайнь танилсаа. Музей соогуур түймэр сарагшадай ажалтай, габьяануудтай танилсаһанай удаа түймэртэй тэмсэгшэдэй һуралсалшье хараба. Тэндэ хүбүүхэн зангилаа уяха даабаритай байжа, тэрэнээ һайнаар дүүргээ. Танилсалгын һүүлээр Осор хүбүүе түймэр сарагша болгоһоной ёһолол үнгэргэгдөө, сарагшын хубсаһан бэлэг болгон барюулагдаа. Осор түймэр унтараалгандашье хабаадажа үрдибэ. Томо гэгшын машинада һуужа, хотын гудамжаар түймэр болоһон газар хүрэтэр ошолдобо. Декабриин 27-до Россиин Түймэр сарагшадай, абарагшадай мэргэжэлтэ һайндэр тэмдэглэгдэдэг гээшэ. Энэ үдэр Осор хүбүүндэ, МЧС-эй абарагшадта удаахан һанагдаха байха. Осорой гэртээ ерээд байхадань, Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин хонходожо, Осортой утаһаар хөөрэлдэбэ. Владимир Путин Осорые болон аба эжыень гарахаяа байгаа Шэнэ жэлээр амаршалаад, бүхы һайниие хүсөө.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Ариг Ус телекомпаниин сайтһаа