Ниигэм 29 dec 2021 429

Аха дүү Монгол араднай мүнөөдэр Улас түрынгөө һайндэр тэмдэглэжэ байна

110 жэлэй үмэнэ бэеэ дааһан Монгол Улас байгуулагдаба гэжэ дэлхэйдэ мэдүүлээ бэлэй

Бүри 2007 оной нажарай һүүл һарын 16-да, 2021 оной декабриин 29-дэ Монгол гүрэн байгуулагдаһаар 110 жэлэйнгээ ойн баяр угтаха гэһэн тогтоол гараһан юм. Харин 2011 ондо, жэл бүхэндэ декабриин 29-дэ «Монгол арадай сүлөө мүн бэеэ дааһан гүрэн болоһоной бүгэдэ арадай һайндэр» гэжэ нэрлэгдэһэн бэлэй.

Тэбхэр 110 жэлэй урда тээ Манжа гүрэнэй мэдэлһээ гаража, амяараа гүрэн болоходоо,  VIII дуугаар Богдо Гэгээнэй ударидалга доро оробо.   

Зуун гаран жэлэй туршада Монгол Орон манай Ород Уластай нягта харилсаатай. Байгша ондо энэ шухала һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд яһала үргэнөөр үнгэргэгдөө. Аха дүү Монгол арадаа халуунаар амаршалая!

Фото: pixabay