Ниигэм 30 dec 2021 703

Шэнэ һургуули

Аяар 30 жэлэй туршада Ахын аймагта һуралсалай шэнэ гуламта бодхоогдоогүй байгаа. Аймагай засаг дарга Матвей Мадасовай мэдээсэһээр, 30 жэлэй саана Бүрэнголой һургуули баригдаа һэн. Үнгэржэ байгаа 2021 ондо Өөрлиг һууринда 360 һууритай һургуулиин байшан баригдажа эхилээ.

© фото: "Аха" сониной сайтһаа

Ахада шэнэ һургуули бариха тухай асуудал хэдэн дахин табигдаһан байна. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд ажалай хэрэгээр нэгэтэ бэшэ Аха хүрэһэн юм.

 - Тэрэ үедэ сайд байһан Баир Баторович Жалсанов албанай хэрэгээр маанадта ерээд, һуурин бүхэндэ хүрэжэ, байдалтай танилсаа. Хүүргэгүй нютагуудта онгосоор хүрэжэ, зарим газарта тракторта һуужа, бүхы һуралсалаймнай гуламтануудые хараа. Иигээд лэ һургуули бариха тухай шиидхэбэри абтаа һэн, - гэжэ Матвей Валентинович хөөрэнэ.

Түсэблэлгын ажал хэрэг ябуулгада түрүүшээр ехэ мүнгэн дуталдаа. Юуб гэхэдэ, байгаалиин оршон байдалтай барилгаяа тааралдуулха хэрэгтэй байгаа.

 - Үбэлдөө 50 гаратар хүйтэрхэнь - нэгэ. Мүн газар хүдэлэлгые хараадаа абаха хэрэгтэй байгаа. Заримдаа 9-10 балл хүрэтэр газар хүдэлхэ аргатай. Тиимэһээ түрүүшээр Кавказай можо хизаарнуудта баригдаһан һуралсалай гуламтануудай түсэблэлгэ абажа хараабди. Теэд тэндэмнай дулаан ха юм. Улаан-Үдэдэ баригдаһан нэгэ һургуулиин түсэбтэ нютагайнгаа байгаалиин онсо маяг оруулаабди, - гэжэ аймагай засаг дарга хэлэнэ.

 Шэнэ һуралсалай гуламта 2021 оной апрель һарада баригдажа эхилээ. Мүнөө жэлдэ түсэблэгдэһэн ажалнууд булта хэгдээ. Цокольно дабхар, газова котельни, уһанай хоёр худаг дулаан хаһын үедэ бүтээгдээ. Үбэлэй хүйтэндэ ажал тогтоо. 2022 оной март һараһаа барилга үргэлжэлхэ, жэлэй түгэсхэлдэ һургуули ашаглалда тушаагдаха ёһотой. Шэнэ һургуули нэгэ доро 360 үхибүүдые багтааха аргатай. Харин мүнөө Өөрлигтэ 500 гаран хүбүүд, басагад тоологдоно. Бусад нютаг нугануудай үхибүүд шэнэ һургуулида һурахаяа һанана ха юм.

- Аймагай түб ерэжэ, үхибүүдээ шэнэ һургуулида һургаха һанаатай түрэлхидтэ арсаха аргамнай үгы. Гэхэтэй хамта һуралсалайнгаа бүхы гуламтануудай материальна баазые һайжаруулха гэжэ оролдонобди. Багша болон хүмүүжүүлэгшэдые дэмжэнэбди. Энэ хэрэгтэ аймагай бюджедһээ 50 гаран процент мүнгэ гаргашалнабди. Мүнөөдэр энэ тон шухала гээд һанагдана, - гэжэ Матвей Валентинович хубаалдаба

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: "Аха" сониной сайтһаа