Ниигэм 31 dec 2021 742

Эмма Долхоева ба Вольф Мессинг

Буряадай АССР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Коммунис партиин гэшүүн ябаһан Долхонова Эмма Заяхаевна урагшаа һанаатай, эсэхэ сусахые мэдэхэгүй, сүлөөтэй һуудаггүй хүн гээшэ. 78-тай Эмма Заяхаевна һонор ухаатай, тойроод байһан зондоо харгыень гэрэлтүүлэн ябадаг даа. Тэрэ «Дайнай үхибүүд» гэһэн эмхи байгуулһан юм. Эмма Долхонова - олон номуудай автор. Дайнай үхибүүд тухай номынь эндэ һая нара хараба.

Эмма Заяхаевна Долхоновагай наһанда болоһон нэгэ һонин ушар тухай мүнөө хөөрэхэ хүсэлтэйбди. Юуб гэхэдэ, Эмма Заяхаевна дэлхэй дүүрэн мэдээжэ Вольф Мессингын гар табилгатай блокнодтой юм, ородоор хэлэбэл, «автографтой». 1964 оной майн 22-то Эрхүүгэй гүрэнэй дээдэ һургуулиин нэгэдэхи курсын оюутан басаган дэлхэйдэ мэдээжэ Вольф Мессингын лекци-уулзалгада орожо шадаһан байба. Зал соо хүн зон ехэ олоор суглараа бэлэй тиихэдэ, хүлөө табиха сүлөө газар үгы байгаа һэн.

Мессинг тайзан дээрэ гарамсаараа, тэрэ олон зон сооһоо Эммые хараад дуудаба. Хоёр тээшэнь хубаажа үһэеэ гүрэһэн бэеэр бишыхан басаган шуран түргэнөөр, гайхашаһан нюур шарайтай тайзан дээрэ гүйжэ гараа һэн. Эммын толгой соогоо һанаһан даабарииень Вольф Мессинг дүүргэжэ шадаа бэлэй. Тиихэдэл тэрэ өөрынгөө автограф 19-тэйхэн Эмма Долхоновагай блокнот соо үлөөжэ:

- Бүхы юумэнтнай һайн байха, - гэжэ хэлэһэн юм...

Эмма Заяхаевна хоёр жэлэй саана Вольф Мессинг тухай дамжуулга хаража һуутараа, гэнтэ тэрэ ушар тухай һанажа, тэрэнэй гар табилгатай блокнодоо бэдэржэ олоо һэн. Бүхы юумэндэ тэрэ гамтайгаар хандадаг хадаал блокнодуудаа хадагалһан байгаа ха юм. Эмма Заяхаевнае гарахаяа байгаа Шэнэ жэлээр халуунаар амаршалжа, урдаа табиһан зорилгонуудтнай ерэхэ жэл заатагүй бэелүүлэгдэхэнь болтогой гэжэ хүсэнэбди!

 Дара АНЖИЛОВА, Эрдэни РАДНАЕВ

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эмма Долхоновагай дурадхаһан гэрэл зурагууд