Ниигэм 30 dec 2021 817

Дүтынь хаража, дүрбэ хонохогүй

Буряад Уласта хоёр гол дээгүүр мүльһэтэ харгы нээгдээ.

© фото: МЧС-эй сайтһаа

Нэгэниинь Сэлэнгын аймагай  Ноёхон нютагые бусад нютагуудаар холбодог болохо. Тэрэ харгыгаар айнгүй 10 тонно хүрэтэр ашаа шэрэһэн автомашинанууд гараха аргатай. Мүльһэн дээгүүр гараха үшөө нэгэ харгы Муяын аймагта Муя гол дээрэ нээгдээ. Тэндэнь баһал 10 тонно ашаатай унаанууд гараха боломжотой.

Аюлгүйгөөр голнууд  дээгүүр гараха талаар  бүхы ажалнууд хэгдэнхэй. Тэрэ тоодо мүльһэн хэды шэнээн зузаанаар хүрээд байһаниинь хэмжүүлэгдэнхэй. Мүльһэн харгы дээрэ гарахын урда мэдээсэлэй щит үлгөөтэй, хажуудань абаралгын дүхэриг. Энэ үбэлдөө бүхыдээ 13 мүльһэтэ харгынууд түхеэрэгдэхэ юм ха. Тиимэ харгы дээгүүр гарахын урда жолоошод ямар аюлгүй журам сахиха еһотойб гэжэ һануулнабди:

- авто унаанай үүдэнүүд нээлгэтэй байха;

- бэеэ шагтагалдаг ооһорнууд тайлаатай;

- сонхонуудай шэл доошоо табигданхай

- Нэгэ часай 20 километрһээ хурдан ябажа болохогүй, урда ябаһан авто унааһаа 30 метр холо ябабал дээрэ. Зониие шэрэдэг автобусууд мүльһэн дээрэ гарахын урда һуугшадаа буулгаха ёһотой. Мэдэгдээгүй, зэрлиг аргаар хэгдэһэн мүльһэтэ харгынуудаар ябахань ами наһанда харша гэжэ МЧС-эй  абарагшад дахин һануулна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: МЧС-эй сайтһаа