Ниигэм 13 jan 2022 404

2022 он – Захааминай аймагта Арьяа Баала бурханай жэл гэжэ зарлагдаа

Гаража байһан бар жэлые угтуулан, Гомбо сахюусанай ехэ хурал тэндэ хурагдаба. Хуралай удаа Закаменск хотын түб талмай дээрэ Захааминай аймагай шанда хүртэхын тула һээр хухалалгаар турнир эмхидхэгдээ.

Эндэ аймагай хүдөө сомонуудай 40 гаран һээршэд сугларжа, 12 наһанһаа дээшэ хүбүүд, томошуул болон эхэнэрнүүдшье хаба шадалаа туршаба. Тиигэжэ элдэб наһанай бүлэгүүдээр илагшад тодорон гараа.

Хүүгэдэй дунда Дүтэлүүр нютагай Дмитрий Крылов, 18-30 наһанай эрэшүүлэй дунда Санага нютагай Аламжа Дылыков, 31-50 наһатай эрэшүүлэй дунда Шара-Азаргын Гэсэр Дулзенов, 50-тайһаа дээшэ эрэшүүлэй дунда Хужар нютагай Мурат Мункуев түрүү һууринуудта гараа.

Захааминда эхэнэрнүүд һээр сохихо дуратай юм. Тэдэнэй урилдажа байхые харахада, һонин лэ байдаг. Санагын Татьяна Бадмаева, Хужарай Алена Мункуева гэгшэд нэгэдэхи һуури эзэлээ. Василиса Гундуева (Санага) Дарима Будаева (Дүтэлүүр) хоёр тус тустаа хоёрдохи һууринуудта гараа.

Санага нютагай Аламжа Дылыков энэ тэмсээнэй абарга боложо, 10 мянган түхэригэй шанда хүртэбэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ