Ниигэм 13 jan 2022 554

Шэнэ жэлһээ - шэнэ сэнгүүд

Улаан-Үдэ хотодо гэр байрын сэн амаргүй дээшэлээ гэһэн гомдолнууд Интернедтэ ябана. Жэшээнь:
-    Нэгэ таһалгатай болбосон түхэлэй гэр 3 сая түхэригһөө дээшэ сэнгээр худалдагдана гэһэн соносхол байна. Эгээл энэ гэр хахад жэлэй урда тээ 2 – 2,5 сая түхэригтэ байгаа, харин мүнөө сэнгынь «тэнгэридэ хүрэтэр» ургабал. Иимэ үнэтэйгөөр Улаан-Үдэдэ гэр абанхаар, Москва, Санкт-Петербург хотонуудта абабал һураггүй дээрэ, - гэһэн удхатай бэшэгүүд дүүрэн эбхэрээ.

Ямар ушарһаа иимэ ехээр үнэ сэн ургааб гэһэн асуудалда харюусахадаа, зарим зон Алас Дурнын тойрогой ажаһуугшадта үгтэдэг хүнгэлэлтэтэй ипотекэ зэмэлнэ.

  • Улаан-Үдэдэ гэр байрын үнэ сэнгэй дээшэлһэнэй ушар гэхэдэ - Буряад ороной эдэй засагай (экономикын) хүндэ байдал, - гэжэ Буряадай мэдээжэ социолог Алексей Михалёв тэмдэглэнэ.

Теэд гэр байра худалдан абалгаяа нэгэ бага хойшолуулха арга бии һаань, эдеэ хоол барингүй байха аргагүй ха юмбибди. Туража үхэхэ бэшэ хадаа эдеэ хоолой хэдышье үнэтэй болоо һаань, аргыень оложо, абаад лэ байха болонобди. Шэнэ жэлэй эхилхэтэй сасуу огородой эдеэнэй сэн нилээд ехээр ургаа.

  • Урид 1000 түхэригтэй һаа, энэ тэрэ юумэ яһала абахаар һэн, харин мүнөө тэрэл мүнгөөрөө мүртэй юумэ диилэхэеэ болёобди. 17 мянган түхэриг тэдхэмжэ абадаг намда сэнгэй ургалта ехээр мэдэрэгдэнэ, - гэжэ нэгэ хүгшэн бэшэнэ.

Олон жэлдэ дэлгүүртэ наймаашанаар хүдэлжэ байһан нэгэ эхэнэр хартаабха, хапуустын сэн юундэ ургааб гэһэн асуудал иигэжэ тайлбарилна:

«Бидэ өөһэдынгөө ургуулһан эдеэ хоол наймаалдаг байгаабди. Харин энэ жэл Буряадаймнай хүдөө ажахы эрхилэгшэд хуряажа абаһан бүхы шахуу ургасаяа үертэ абтаһан зондо дамжуулаа. Үшөө тиихэдэ хүршэ Хитад гүрэнэй хилэ хаалгаатай. Тиигэжэ Ород Уласай ондоо можо нютагуудһаа огородой эдеэ асаржа худалдахадамнай, сэн дээшэлнэ».

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay