Ниигэм 14 jan 2022 630

Наркотик бэлдээд хэрэглэжэ байтараа баригдаба

Хара тамхи татадаг, мүн хүнэй ухаа балартуулдаг бүри хүндэ зүйлнүүдые хэрэглэдэг зоной гэр байра сагдаанар элирүүлбэ.

Сагдаанарай түргэн дары бэдэрэлгын ажал ябуулһанайнь үрэ дүнгөөр, хотын захадахи зуһаланай нэгэ гэртэ 53 наһатай ажаһуугша хуули буса хэрэг үйлэдэжэ байһанаа баригдаба. Тэрэ наркотик бэлдэжэ, өөрөө хэрэглэхэһээ гадна, хүн зониие гэртээ урижа, тэрээгээрээ «хүндэлдэг» байгаа бшуу. Өөрынгөө гараж дотор иимэ үйлэдбэри байгуулһан байба. Үнгэрһэн жэлэй сентябрь һараһаа декабрь болотор 45-тай болон 36-тай хоёр эрэ хүн таһалгаряагүй тэндэнь айлшалжа, хорото бодосуудһаа хүртэдэг байгаа гэжэ элирүүлэгдээ.

Хорото бодосуудаа бэлдэхэдээ хэрэглэдэг амһарта болон хэрэгсэлнүүдыень сагдаанар хуряан абаа. Мүнөөдөө мүрдэлгын ажал ябуулагдажа байна. Гэртээ хорото бодос бэлдэһэн энэ эрхэтэн түрүүн баһал иимэ хэрэгээр сүүдлүүлһэн юм гэжэ хэлэлтэй.     

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: 03.мвд.рф