Ниигэм 19 jan 2022 354

Даабари үгтэбэ

Буряад Уласай Ивалгын аймагай Поселье һууринда түргэн туһаламжын эмнэлгын пост баригдаха юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Улаан-Үдын түргэн туһаламжын станцида албанай хэрэгээр ерэхэдээ, энэ асуудал табиһан байна.

- Элүүрые хамгаалга - манай эгээл ехээр анхардаг һалбари гээшэ: олон ФАП-ууд, аймагуудай больницанууд, амбулаторинууд баригдана. Мүн баһа томошье объектнүүдые бодхоонобди - Ядерна эмнэлгын түб болон онко-түб ашаглалгада тушаахамнай, Юрэнхылэгшын шиидхэбэриин ашаар инфекционно больница барижа эхилхэмнай. Тиигэбэшье шиидхэгдээгүй асуудалнууд үшөөл олон байна, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

- “Левый берег” гэнэбди, тэндэ үшөө нэгэ подстанци хэрэгтэй – нэгэ-хоёр бригадые байлгаха пост байгуулбал, һайн байгаа. Тиигэбэл Ивалгын аймагай хэдэн нютагуудые хото өөр дээрээ даажа абаха аргатай болохо һэн, тэндэ үглөөгүүр болон үдэшэндөө эмшэдые удаан хүлеэнэ ха юм. Энэ аймаг түргэн хүрэхын талаар ехэ орёо, - гэжэ станциин ахамад врач Александр Нечунаев мэдүүлээ. 

- Пост бариха газар “Поселье” һууринда бии. Тэндэл ФАП-ууд шэнгеэр түргэн бодхоогдодог байшан баригты, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо даабари үгэбэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа