Ниигэм 19 jan 2022 370

Омикрон-штамм добтолно

Коронавирусаар үбдэһэн зоной тоо дээшэлһэнһээ боложо, мүн омикрон-штаммай бүридхэгдэһэн ушарһаа Буряад Уласай ахамад санитарна врач Сергей Ханхареев арад зониие һэргылэмжын ажалаа бүри эршэдхэхыень уряалба.

© фото: Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын пресс-албанай гэрэл зураг

- Ажалшадайнгаа элүүр энхэ байдалда онсо анхарал хандуулыт гэжэ эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ хэлэхэ байнаб. Ханяада хүрэһэн зониие ажалдань гаргажа болохогүй. Буряад Уласай Толгойлогшын зарлигай ёһоор, 30% ажалшадаа холоһоо хүдэлүүлэгты. Хүн зоной харилсаа бага болгохо ёһотойбди, - гэжэ Сергей Ханхареев тэмдэглэбэ.

 Мүнөөдөө гансал тарилга абажа, энэ үбшэнтэй тэмсэхэ, бэеэ аршалха арга байна. Тиимэһээ ажаһуугшаднай заатагүй тарилга хүүлэхэ ёһотой бшуу даа. Омикрон-штамм гээшэ аргагүй түргөөр хүн зондо халдажа тарана гэжэ эмшэд хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай Роспотреб-хиналтын пресс-албанай гэрэл зураг