Ниигэм 19 jan 2022 548

Харгы сүлөөлхын тулада

Улаан-Үдын харгынуудта автомашинануудай олоороо обоордог газарнуудые сүлөөлхэ гэжэ түмэр зам доогуур харгы түхеэрхэнь.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Горький тосхондохи түмэр замай болон авто-харгын уулзуур дээрэ үглөө үдэшэниинь амаргүй ехээр автомашинанууд суглардаг. Энэ ушарһаа боложо, хотын баруун-урда зүгтэ ажаһуудаг зон һаатадаг юм.

 - Харгынуудаа сүлөөлхэ талаар ажал хэгдэжэл байдаг. Улаан-Үдын Захиргаанай түсэблэлгын болон шалгалтын хорооной мэргэжэлтэд жэлэй туршада энэ ажал дээрэ хүдэлөө, - гэжэ Игорь Шутенков хэлэнэ.

Үдэ гол дээгүүр баригдажа байһан 3-дахи хүүргэтэй холбон, Комушка тосхондохи түмэр зам доогуур газар малтагдажа, авто-унаагай харгы баригдахаар хараалагдана. Хотын баруун-урда захада ажаһуудаг зондо харгынь нэгэ бага сүлөөржэ, амар болохо гэжэ һанагдана. Харин Шишковко тосхонһоо сэхэ баруулжаа, Борсоевой гудамжада гараха харгы түмэр зам доогуур түхеэрэгдэхэ юм ха. Тиихэдэнь Элеватор дээрэ автомашинанууд олоороо суглархагүй гэжэ багсаамжалагдана.

- Улаан-Үдын хүгжэлтын түсэлдэ болон Генеральна түсэбтэ эдэ барилганууд оруулагданхай байгаа һэн. Эдэ түсэлнүүдые бэелүүлхэ хэрэгтэй байһанииень лаблаһан тусхай ажал ябуулагдана. Тэрэнэй дүн гараһанай удаа барилгын түсэб хэгдэжэ эхилхэ, - гэжэ Улаан-Үдын мэр хэлэнэ.

Түргөөр эдэ түсэлнүүдынь бэелүүлэгдэжэ, арад зомнай үнэтэ сагаа харгыда дэмы һалгахаяа болихо бэзэ гэжэ найдая

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа