Ниигэм 20 jan 2022 428

Нютагай зон баяртай

Баргажан уулын хормойдо оршодог Улан һууринда шэнэлэгдэһэн Соёлой байшанай нээлтэ үнгэрбэ.

Газаа талаһаа харахада, томо байшан бэшэшье һаа, досоогоо дулаахан, уужам, һаруул. Һэльбэн шэнэлэлгэдэ 12 сая түхэриг һомологдоо. Хуушан клуб соо ороходо, зүдэрүү һэн. Хүйтэнһөө боложо, эндэ сугларһан харагшад гэртээ харихаяа яарадаг байгаа бшуу. Һүүлэй жэлнүүдтэ хүүгэдые эндэ оруулхаяашье болиһон юм. Мүнөө эндэ аятай зохид болоо. Нютагай зон тон ехэ баяртай байна. Нээлтын баяр ёһололой тоглолтодо уланайхид наада табиба, Улаан-Үдэһөө хүрэжэ ерэһэн Оперно театрай зүжэгшэд “Красавица Ангара” баледһээ хэһэг харуулба. Улан нютагта мүнөө 2000 хүн ажаһууна. Эндэ аяншалга ехэ хүгжэлтэ абаһан, юундэб гэхэдэ, һуурин Янжима бурханда ошохо зам дээрэ оршодог ха юм. Тиимэһээ айлшад олоороо ерэжэ байдаг. Уланайхид айлшадые хүлеэн абахадаа, хүндэмүүшэ буряадайнгаа ёһо заншалые харуулдаг, хүхюутэй наада зугаа дэлгэдэг заншалтай. Баргажанай аймагай Улан һууринһаа соёлой мэдээжэ ажаябуулагшад гараһан юм: Гомбо Цыдынжапов, Батор Будаев, Виктор Дампилов ... Клубай нээлтэдэ соёлой сайд Соёлма Дагаева ерэжэ, ажаһуугшадые амаршалба. Тэрэнэй хэлэһээр, Баргажанай аймагта хоёрдохи клуб һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Түрүүн Баянгол һууринай Соёлой байшанда ехэ мүнгэнэй заһабарилга хэгдээ һэн. Энэ жэл Үрөө нютагта баһал клуб шэнэлэгдэхэ юм. Тиихэдэ Баргажанай ба Баргажанай -Адагай Хүүгэдэй уралигай һургуулинуудта ехэ мүнгэнэй заһабарилга хэгдэхээр болоо. Эдэ хэрэгүүдтэ холбоото уласай мүнгэн һомологдохо юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг