Ниигэм 20 jan 2022 276

Эгсэ 79 жэлэй саада тээ Ленинград хото бүһэлэлтэһөө сүлөөлэгдэһэн түүхэтэй

Энэ ушараар орон доторнай дурасхаалай хэмжээ ябуулганууд үргэнөөр эмхидхэгдэнэ. Улаан-Үдэ хотодо «Ленинград метроном» гэhэн үзэсхэлэн дэлгэгдээ

79 жэлэй саада тээ хүндэ байлдаанууд үнгэржэ, Лениградска болон Волховско фронтнууд нэгэдэжэ, Герой-хотые блокадаһаа сүлөөлэлсэһэн габьяатай. Ленинград хото 900 хоногой туршада бүһэлэлтэдэ байһан. Энэ хугасаа соо хотын 800 мянга гаран ажаһуугшад наһа бараа. Тэрэ хэсүү сагта хүнүүд метроном шагнажа, байдалаа мэдэдэг һэн. Радиогой долгиндо удаан, минутын 50 дахин сохилтотой хүдэлөө hаань - бараг, бомбонууд тэhэрхэгүй гэжэ ойлгодог, харин аргагүй түргэн, 150 дахин сохиболнь хоргододог байгаа. Энэ үзэсхэлэндэ шэл витринэ соо бүһэлэлтын хилээмэн табигданхай. Суута 125 грамм - сүүдхын хэмжээн. Халбага, заглуу, уhанай амhарта, сэрэгшэдэй хубиин хэрэгсэлнүүд. Эдэ бүгэдые бэдэрэгшэд оложо дамжуулhан юм. Немецүүдэй блиндаж сооhоо гаргаhан юумэнүүд дурадхагдана.

  • Үхибүүд тус үзэсхэлэндэ ерэжэ, дайн юун гээшэб гэжэ мэдэжэ, бодолгото болоно, - гэжэ багша Вадим Таюрский тэмдэглэнэ.

«Һуралсал» гэhэн үндэhэн проектын ашаар музейн таhалга түхеэрхэ арга бии болоо. Бусад темэнүүдээр мүн лэ үзэсхэлэнгүүд дэлгээгдэхэ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаев