Ниигэм 20 jan 2022 476

Улаан-Үдэдэ үшөө нэгэ һургуулиин байшан шэнэлэгдээ

Улаан-Үдэ хотын 5-дахи һургуули Сосновый Бор тосхондо оршодог юм. Байшангынь совет үедэ баригдаһан - ехээр хуушарһан байгаа

Харин шэнээр бариха арга боломжын үгы ушарһаа заһабарилга хэхэ шиидхэбэри абтаа һэн.

Энэ һургуулида 500 һурагша һураха ёһотой. Зүгөөр мүнөө 5-11-дэхи ангинуудта 600 гаран үхибүүд һурана. Тэдээндэ 27 багшанар заана. Һуралсалай ажал ябуулха зүбшөөл абаха гэхэдэнь, санитарна-эпидемиологиин талаар һаад ушардаг һэн. Үхибүүдые һургуулигүй үлөөхэ аргагүй хадаа Засагай газар заһабарилга хэхэ шиидхэбэри абаһан байгаа. Тиигэжэ "Россиида болбосорол хүгжөөлгэ" гэһэн федеральна программын ашаар мүнгэн һомологдоо. Хотын һанһаа баһал мүнгэн үгтөө. 

  • Тус һургуули ехэ уужам, һаруул болоо. Хаяа ханань шэмэглэгдээ, дулаалагдаа. Видеокамеранууд, түймэр тухай дохёо үгэхэ хэрэгсэлнүүд абтажа тодхогдоо. Юрэдөө, мүнөө үеын эрилтэдэ таарама болгохо гэжэ барилгашад оролдоо, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов нээлгын баярта хабаадахадаа тэмдэглээ.

 

  • 1982 ондо баригдаһан һургуули болоно. 2015 ондо Оборонын яаманһаа хотын мэдэлдэ үгтэһэн юм. Түрүүшынхиеэ заһабарилга хэгдээ. 53 сая түхэриг федерациһаа, 11 сая Улаан-Үдэ хотын һанһаа үгтөө, - гээд, Улаан-Үдэ хотын депутадуудай Зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев хэлээ.

Багашуулай һуралсалда хэрэгтэй эд бараан, оньһон хэрэгсэлнүүд абтажа тодхогдоо. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, һургуулида өөрын радио бии болоо.

Фото: Эрдэни РАДНАЕВ