Ниигэм 20 jan 2022 390

Ажаһуугшадта вакцина хүртэхэ

Буряад Уласта вакцина бии гэжэ элүүрые хамгаалгын яаман тэмдэглэнэ. Хэрэгтэй эм «Бурятфармация» гэһэн эмхидэ асарагдажа хадагалагдана. Удаань хотын болон аймагуудай эмнэлгын газарнуудаар тараагдадаг юм

Түрүүшын вакцинанууд 2020 оной эсэс багаар ерэжэ эхилээ hэн гэжэ hануулая. Тэрэ гэhээр таhалгаряагүй асарагдаһаар.  4 янзын вакцина: "Спутник V",  "Спутник Лайт",  "Эпивак корона", мүн  "Ковивак" болоно. Мүнөө энэ эмэй санда "Спутник V" вакцинын 9 мянга гаран доозо бии. Эмэй шэнжэ шанар алдахагүйн тула зүбөөр хадагалха тусхай таhаг түхеэрэгдэнхэй. Тэндэнь 27 градус хүйтэн юм. Нэгэ таhаг соо 400 доозо вакцина хадагалагдаха аргатай. Түрүүшээр вакцина хадагалха морозильник бэлдэгдээд байгаа. Гадна эмүүдые иишэ тиишэнь зөөхэ хэрэг тон шанга эрилтэтэй. Эмнэлгын газарта тусхайтаар абаашахын тула термоконтейнернүүд абтанхай. Мүн хэрэгтэй хүйтэниие харуулжа байдаг  дохёо-тэмдэг жолоошон адаглажа байха аргатай.

  • 2020 ондо 600 мянганһаа үлүүтэй вакцина абаад, эндээ хадагалаад, Уласай болон хотын эмнэлгын газарнуудаар тараагаабди. Вакцина 18 градусһаа доошо хүйтэндэ хадагалаатай байха ёһотой. Манай ажалшад тусхай хүнэг соо хүйтэрүүлдэг элементтэйнь хамта хэжэ, аймагуудаар тараана, - гэжэ «Бурятфармация» эмхиин юрэнхы захирал Баир Цыренов хэлэнэ.

Энэ һэргылэмжын тарилгаһаа хүн зоной элүүр энхэ байдал дулдыдана гэжэ онсолмоор.    

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаев