Ниигэм 21 jan 2022 384

3-дахи үхибүүнэй түлөө – 1 сая түхэриг

Олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ гүрэнэй горитой ехэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэдэг болохонь

Алас Дурнын тойрогой ажаһуугшадта 3-дахи болон удаадахи хүүгэдые түрэһэнэйнь түлөө 1 сая түхэриг түлэгдэдэхэ. Энээн тухай Алас Дурна болон Арктикын хүгжэлтын талаар сайд Алексей Чикунов дуулгаба.

  • 3-дахи болон удаадахи хүүгэдтэй болоһон гэр бүлэнүүдтэ 1 сая түхэриг дэмжэлгэ хараалбабди. Эгээл түрүүн Алас Дурнын тойрогто энэ түсэл бэелүүлхэбди, саашадаа бүхы гүрэн доторшье иимэ түлбэри хэгдэдэг боложо магадгүй, - гэжэ Алексей Чикунов тэмдэглэнэ.

Хэзээнһээ энэ түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилхэб гэжэ мүнөөдөө тодорхойгоор хэлэхэ аргагүй байна. Мүн байгша ондо манай Буряад Уласта энэ түсэл хүдэлжэ эхилхэгүйнь эли. 

Фото: Pixabay