Ниигэм 24 jan 2022 1050

Үдэр бүри үбшэнтэн олошорһоор

Үдэр соо аяар 500 гаран хүн COVID-19 үбшэндэ дайруулба гэжэ бүридхэгдэбэ. Нэгэ доро иимэ олоор үбдэхэ ушарнууд урид үзэгдөөгүй байһан юм

Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын үгэһэн мэдээгээр, январиин 24-эй 08.00 сагай байдалаар, улас дотор 80608 (+503) үбшэнтэн бүридхэгдэнэ. Тэдэнэй 46 % (37554) Улаан-Үдын ажаһуугшад болоно.

Үсэгэлдэр 418 хүн ханяада хүрэбэбди гээд, эмшэдтэ хандаа, бэшэ үбшэнтэниинь һэргылэмжын ажалай ябуулагдаха үедэ элирүүлэгдээ.

Буряад Уласай эмнэлгын газарнуудта 1038 хүн аргалуулна, 640 хүн гэртээ эмнэлгэ гарана. 107 хүн реанимацида оруулагданхай, 50 хүниинь 65-һаа дээшэ наһанай зон. Уушхаяа һалхитуулха хэрэгсэлээр (ИВЛ) 41 хүн арга абана, тэдэнэй 24-иинь 65-һаа дээшэ наһатай.

  • Халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ тарилганууд хэгдэһээр. Заатагүй ошожо тарюулха хэрэгтэй, - гэжэ эмшэд дуулгажал байна.

COVID-19 хүртэбэл, Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай иимэ утаһануудта хандажа мэдээсэл абаха аргатайт:  8-3012-37-95-32, үшөө тиихэдэ 41-10-78, 41-28-83, 89021 69 35 40 гэһэн номернуудаар хонходожо болоно.

Фото: pixabay