Ниигэм 27 jan 2022 287

Сүүмхэеэ дэлгэжэ, добоһоо һолжордог һэн гүт?

Тээмэндэ ЛВРЗ-гэй соёлой ордоной гэшхүүр дээгүүр хүүгэд һолжоржо наадана гэжэ хаа-хаанагүй бэшээтэй байһыень уншаа бэзэт. Мүнөө сагта һанаһан газартаа елүүр барижа тодхохонь хорюултай юм.

Тэрэниие бүтээхэ гэбэл, хэдэн олон эмхи зургаанһаа зүбшөөл, тусхай үнэмшэлгэ абаха хэрэгтэй. Энэ ушарһаа боложо, элбэгээр тодхогдодог елүүрнүүд үгы болоо. Теэд хүүгэд өөһэдөө аргыень оложо, бэеэ һамааруулнад.

  • Юрэдөө, хорихо гэхэдээ, таһа хорихо, нүгөө талаарнь һула юумэн тэрэ зандаа байха. Хүүгэдэй елүүрнүүд юугээрээ һаалта хээб? Дээдын газарта һуугаад, хуули гаргадаг зониие ойлгожо ядадагби, - гэжэ минии хүршэ хэлэнэ.

Хүүгэд гээшэ ямаршье сагта адли наадахаяа һанана гээшэ аабза. Энэ мэдээсэл уншаад байхадаа, өөрымни үхибүүн наһан һанагдаба. Бидэ һургуулиин байхадаа, үргэлжэ ябаһан сүүмхэеэ унаад һолжоржо налайгша һэмди. Хурамхаанай аймагай Гааргын сомоной байшангай урда тээ одоо гоё елүүр байгша һэн. Дулаасуулгын соргоһоо агаар гаргаха гэжэ уһаяа адхахадань, тэрэнь одоол тааруу елүүр болохо. Эхин ангиин һурагша ябахадаа, хэшээлэйнгээ һүүлээр сэхэ гэртээ ошонгүй, тэрэ елүүр дээрэ классайнгаа хүбүүд басагадаар сэнгэдэг байһанаа мартадаггүйб.

Дан ехээр удаашарбалнай, тэндэһээ холо бэшэ байдаг манай түрүүшымнай багша Ганжуур Самбуевна өөрөө ерэжэ: - Үтэр түргэн гэртээ харигты! – гэжэ бидэниие тараадаг һэн. Юу бидэ сэхэ гэртээ ошохобибди даа. Тээ саанахана ошоод, ондоо добо шэлэжэ, баһал һолжоржо наадаһаар, наранай яһала доро ороһон хойно гэртээ хүрэхэш. Амаралтын үдэрнүүдтэ алдангүй, нютагайнгаа баруун хада ошожо санаар, шаргаар һолжоржо сэнгэдэг һэмди.

Сүүмхэеэ дэлгэжэ, добоһоо һолжордог һэн гүт?

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Булат БАДМАЕВ