Ниигэм 28 jan 2022 914

Улаан-Үдэдэмнай нохойнууд багадаа гү?

Амитадые хамгаалдаг ниитын эмхинүүдэй түлөөлэгшэд Саха (Яхад) Уласһаа зольбо нохойнуудые Буряад нютагтаа асарха ажал ябуулна гэһэн мэдээсэл таража, ажаһуугшадые ехээр хүлгүүлбэ

  • Энэнь худал мэдээсэл байжа магадгүй. Тодо харюу абахын түлөө мүрдэлгэ ябуулхыень сагдаанарта ба Россельхоз-хиналтын албанда мэдүүлгэ оронхой, - гэжэ мэргэжэлтэд дуулгана.

Харин Саха (Яхад) Уласта 50 гаран толгой нохойнууд холын харгыда гарахаяа бэлдэжэ байна гэжэ тэндэхи эдэбхитэд дуулганад.

  • Яаба хээбэшье, саарһа дансагүйгөөр амитадые Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ оруулха ёһогүй, – гэжэ ветеринарнууд дуулгана.

Гэхэ зуура үнөөхи нохойнуудые ниитын «Надежда» гэһэн эмхи угтан абаха юм ха. Тэдэнэй мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, нэгэшье нохой үйлсэдэ миин табигдахагүй, амитадта дуратай зон ерэжэ, хубаажа абаха.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay