Ниигэм 1 feb 2022 398

Кислородоор хангаха

Агын тойрог.
Һаяхана Могойтын түбэй больница өөрын тусхай кислородно станцитай болобо. Энэ хэрэгтэ хизаарай мүнгэнэй санһаа 14, 8 сая түхэриг һомологдоо.

© фото: Могогйтын аймагай сайтһаа

Урид кислород Шэтэ хотоһоо асарагдадаг байгаа. Энэ хэрэгтэй зүйлэй дуталданһаа боложо хүндэ үбшэнтэн агаарай онгосоор хизаарай түб руу эльгээгдэдэг байгаа. Тэндэхи коронавирус үбшэнтэниие аргалха моностационар Үбэр Байгалай хизаарай аяар 7 аймагуудые хангадаг гээшэ.

Могойтын түбэй больницын ахамад врач Зориг Дондоковой хэлэһээр, тус станци бүхы үбшэлһэн хүнүүдые кислороодоор хангахаар хараалагдана.

- Энэ станци үбэл зунгуй хүдэлхэ аргатай. Нэгэ минута соо 200 литр кислород хэгдэхэ юм. Тиимэһээ, коронавирусто нэрбэгдэһэн бүхы зондо хүртэхэ. Гэхэтэй хамта, иимэ кислород реанимацида хэбтэһэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм, - гэжэ Зориг Дондоков хөөрэнэ.

Могойтын аймагай захиргаанай сайтһаа.  

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ хэблэлдэ бэлдээ

Фото: Могогйтын аймагай сайтһаа