Ниигэм 1 feb 2022 558

COVID-19 сахилгаан түргөөр тарана

Буряадтамнай 3-дахи үдэрөө 1500 дээшэ зон короновирусаар үбдэнэ

Роспотреб-хиналтын мүнөөдэр үгэһэн мэдээгээр, бүхыдөө 89 783 хүн үбдэбэ, тэдэнэй 47% Улаан-Үдын ажаһуугшад болоно. Үбшэнтэнэй 1198 хүн ханяада хүрөөд, эмшэдтэ хандаһан байна, үлөөшэ зониинь һэргылэмжын ажалай дүнгөөр элирүүлэгдээ. Халдабарита үбшэн хүрэһэн зонтой харилсаһан 40 281 хүн тоологдоно.

Эмнэлгын газарнуудта 1855 хүн арга абажа байна, реанимацида 112, уушхаяа һалхитуулха хэрэгсэл доро 33 хүн хэбтэнэ. Тиихэдэ 22 768 хүн гэртээ адаглалта доро арга абажа байна.

COVID-19 хүртэбэл, Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай иимэ утаһануудта хандажа, мэдээсэл абаха аргатайт:  8-3012-37-95-32, үшөө тиихэдэ 41-10-78, 41-28-83, 89021 69 35 40 гэһэн номернуудаар хонходожо болоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay