Ниигэм 11 feb 2022 399

102-дохиёо сагаалба

Хориин аймагай үндэр наһатан Цыпилма Жигжитовна Жигжитова 102-дохи Сагаалганаа угтаба. Мүнөө үндэр наһатан Улаан-Үдэдэ байдаг. Тэрэниие Сагаан һараар “Хори” гэһэн Хориин аймагай нютагаархидай эблэлэй зүблэл амаршалба.

© фото: Хориин аймагай засагай сайтһаа

– Олон жэлдэ элүүр энхэ ябахыетнай хүсэнэбди! Түрэлхид болон дүтын хүнүүд танаа энхэрэн, хайрлан байг лэ. Танай гэртэ ходо ульһатай дулаахан, аятайхан байг, – гэжэ Хориин аймагай захир- гаан өөһэдынгөө Instagram хуудаһанда бэшэһэн байна.

Цыпилма Жигжитовнагай танилнууд тэрээн тухай ехэ һайханаар дурсана. Интернедэй Инстаграм хуудаһан дээрэ Цыпилма эгэшын хүршэ дулаахан амаршалга бэшэбэ.

 – Ехэ шанга хүн. Би тэрэниие бага наһанһаа мэдэхэб. Хори тосхоной Хэжэнгын гудамжаар байдаг үхибүүд сугларжа наадагша һэмди. Бидэнээр хамта Жигжитовтэнэй хүүгэд: Бэлигма, Бэлигто, Жаргала гурбан наадагша бэлэй. Цыпилма Жигжитовна ходо урин налгай, хүндэмүүшэ, шогтой зугаатай байгша һэн. Бидэниие бултыемнай мэдэдэг һэн, томошье болоод ябахадамнай, таняад байгша һэн. Цыпилма Жигжитовнагай түрэһэн үдэрэйнь баяр баясхаланиие хубаалдажа байнаб. Элүүр энхые хүсэнэб, түрэлхидөө баярлуулжа байхыень хүсэнэб, – гэжэ Хориин аймагай ажаһуугша бэшээ.

Нёдондо Цыпилма Жигжитовна коронавирусаар үбдөөд, һайн болоо һэн гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Хориин аймагай засагай сайтһаа