Ниигэм 10 feb 2022 408

«Үнэн» сониноо уншаял!

И. Калашниковай нэрэмжэтэ хотын номой сангай үүсхэлээр “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшангай захиралай орлогшо Александр Махачкеев, “Буряад үнэн” сониной редактор Сарюна Эрдынеева Буряадай багшанарай колледжын буряад хэлэ бэшэгэй таһагай оюутадтай онлайн аргаар уулзажа хөөрэлдэбэ.

© фото: Маргарита Баторова

Энэ уулзалгын үедэ гуша гаран оюутад холбоо барижа, хүндүүлхэй асуудалнуудые табяа. Илангаяа оньһон түхеэрэлгэнүүдэй дэлгэрһэн мүнөө сагта уншагшадаа яагаад алдахагүйб гэхэһээ эхилээд, буряад хэлэн тухайшье асуудалнууд бодхоогдоо.

 -Гуурһаяа туршахаар бэлэн Сарюна Самсонова, Сультим Цыремпилов, Арюна Цыренова, Вячеслав Антипов гэгшэдые редакцидаа хүлеэн байхабди, - гэжэ Сарюна Булатовна дуулгана.

Энэ уулзалга сониной уншагшадтаяа холбоо барихада нүлөөлнэ. Урид “Үнэн” тухай дуулаашьегүй байһан улад сонинтоймнай танилсана. Багшанарай колледжын оюутад үндэһэн сониноо уншана гү гэжэ эли болоо. Иимэ уулзалганууд ехэ хэрэгтэй байна. Хотын номой санда, энэ уулзалга эмхидхэгшэ Маргарита Баторовада “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан баяраа мэдүүлнэ.

Автор: «Буряад үнэн” сониной редакци​

Фото: Маргарита Баторова