Ниигэм 10 feb 2022 321

Олоной туһа хэрэгтэй

Хүбүүхэнэй түрэхэдэ «синдром Мёбиуса» гэhэн диагноз уласай клиническэ больницын эмшэд табиhан байгаа. Энэ ехэ хоморой үбшэн

2-тойхон Ромада дахин  операци  хэрэгтэй. Ноябрь соо нэгэ нюдэндэнь  хэгдээ юм, харин мүнөө 2-дохи нюдэнэйнь операцида   200 мянган түхэриг хэрэгтэй. Залуу түрэлхид энэ мүнгэ суглуулха аргагүй, тиимэһээ нютагаархидайнгаа туhаламжада найдана.

Рома нарайhаа нюураараа сэдьхэлэнйгээ байдал харуулха  аргагүй hэн (нарушение мимики).  Хүбүүхэнэй түрэхэдэ «синдром Мёбиуса» гэhэн диагноз уласай клиническэ больницын эмшэд табиhан байгаа. Энэ ехэ хоморой үбшэн. Гадна нюдэнэйнь хараса муу байшоо.  2021 оной ноябрь hарада Москва хотодо операци хүүлээ. Мүнөө эжынь   хүбүүнэйнгээ түрүүшын амжалтануудта тон ехээр баярлана. Бүхы юумэ удаан хаража, шэнжэлэн hонирхоно гэжэ Ромын эжы Ольга Баулина хөөрэбэ.

Операциин үедэ Ромын баруун нюдэнэйнь балсан татагдаа, тиин зүүн нюдэнэйхинь hуладуулагдаа юм.  Энэ аргада нютагай зон мүнгэ суглуулжа дэмжээ бэлэй гэжэ hануулнабди.   Ромын эжы хүн бүхэндэ hайниие хүргэжэ, баяраа мэдүүлнэ. Мүнөө 2-дохи нюдэндэнь операци хэрэгтэй. Энэнь баhал мүнгэтэ юм.  Арга шадалтай зониие экран дээрэ харагдаhан гарай утаhаар мүнгэ эльгээхыетнай үхибүүнэй эжы гуйна. Туһа хүргэхэеэ һанабал, 89243977077 утаһаар хонходогты.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни РАДНАЕВ