Ниигэм 10 feb 2022 444

Зайгуул нохойнууд зоноо хашажа байна

Кабанскын аймагта зайгуул нохойнууд хүн зониие айлгажа, хашажа эхилээ. Хайра гамтайгаар амитадта хандаха талаар хуулиин хүсэндөө ороходо, үйлсэ гудамжануудые амитад эзэлээ

Ажаhуугшад гартаа зайн галаар сохидог хэрэгсэл абаад ябадаг болонхой. Селенгинск тосхондо зайгуул нохойнууд хаа- хаанагүй дайралдана. Гэртэхин багашуулайнгаа хойноһоо һанаагаа зобоно. Мүн томошуулшье ганса нэгээрээ ябахаяа айна. Наһатай зондо, багашуулда бэрхэтэй саг болоод байна хаш даа. Нохойн эзэдтэй нютагай захиргаан ажал ябуулна хэбэртэй, харин гудамжануудаар ооһортой нохойнууд олоор гүйлдэһөөр. Ажаһуугшадһаа хэдэн гомдолой ороходо, амитадые баридаг Улаан-Үдын албантай хэлсээ баталха гэжэ захиргаанда шиидэбэ. Үнөөхи ЦАСС эмхи энэ ажал ябуулха ха. Энээгээр  бэрхэшээл усадхагданагүй, аймагта өөрын бригада хэрэгтэй, ниислэл хотоhоо ходо ерэжэ, зайгуул амитадые бариха ажал ябуулха хэсүүхэн юум ааб даа. Мүнөө засаг зургаанууд нохойнуудые тэжээхэ газар байгуулха hанаатай, газар заагданхай ха. Ерэхэ хабартаа барилга эхилхэ хэбэртэй, теэд мүнгэн дуталдана. Һануулхада, тон иимэ байдал Үбэр Байгалай хизаарай Домно нютагта тогтожо, нохойнууд 7-той басагые зулгаажа, алажархёо бэлэй. Үшөө нэгэ аюулта ушарай тохёолдогүйдэ түргөөр энэ бэрхэшээлые шиидэхэ хэрэгтэй.

Фото: Эрдэни РАДНАЕВ