Ниигэм 11 feb 2022 396

Хүндэ байдалда ороhон гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ

"Ниигэмэй хэлсээн" гэhэн федеральна программа байгша ондо үшөө 100 миллион түхэригэй тэдхэмжээр ехэ боложо, 360 сая түхэриг бүридүүлбэ

Энэ хадаа илангаяа хүндэ байдалда ороhон гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ зорилготой ажал хэрэг ябуулагдана гээшэ. Мүнгэнэй нэмэгдэхэдэ, бүри олон айлнууд туhаламжада хүртэхэ аргатай. Недондо 2 мянган хүн тус проектдэ хабаадалсажа шадаа. Гүрэнэй туhаламжада хүртэгшэд үмсын ажал ябуулжа эхилнэ. Жэшээлхэдэ, Елизавета Бубеева уран hайханай мастер-классуудые үнгэргэдэг болоо. Хон жэн таhалга соо зон уран зурагай намдуухан байдал түхеэрэгдэнхэй. Елизавета Бубеевагай уран hайханай мастер-классууд мүнөөнэй түргэн сагта хүндэ ехэтэ hайхашаагдана. Гүрэнэй туhаламжада хүртэжэ, тэрэ өөрын багахан үйлэдбэри  нээгээ. Анханиинь уран зурагай багша зохеохы шэглэлээ үргэлэлүүлхэ гэжэ шиидээд, элдэб шэрэ, техникэ, хэрэгсэлнүүдые абажа шэнэ ажалаа түхеэрээ. 250 мянган түхэригэй тэдхэмжэ эхэнэртэ ехэ туhа болоо. "Ниигэмэй хэлсээн" гэhэн программа хүл дээрээ гаралгадань түлхисэ боложо үгөө гээшэ.  «Энэ жэлэй эхинhээ  Социальна контракт гэжэ арга зүйлдэ шэнэ хубилалта оруулагдаа. Тобшолбол, бүлын гэшүүдэй нэгэ аманай оросоhоо дулдыдаг ниигэмэй түсэлэй хоер шэглэлэй түлбэри ехэ болоо. Энээнhээ боложо, ажал бэдэрэггшэдтэ, хүшэр байдалhаа гарахаяа  тэгүүлhэн эрхэтэдтэ энэ жэлэй нэгэ дугаар түлбэри дахин түлэгдэхэ» гэжэ  Буряад уласай арад зониие ниигэмэй талаар хамгаалалгын яаманай таhагай даргын орлогшо Арюна Мылзенова хэлээ. 

Гүрэнэй туhаламжын hайгаар ажалтай болохо, өөрын хэрэг эрхилжэ эхилхэ, хүндэ байдалhаа гараха мүн үмсын мал үдхэжэ, хараха арга олгуулагдана.

Бүхыдөө недондо гүрэнэй тэдхэжын туhаламжада 2 мянга гаран зон хүртэлсэhэн байна. Байгша ондо федеральна программын hайгаар hомологдодог мүнгэн дээшэлжэ, 360 миллион түхэриг бүридүүлнэ.

Фото: ниигэмые хамгаалгын яаманай дурадхаһан зураг