Ниигэм 14 feb 2022 570

Эмнэлгэдэ байһан үбшэнтэниие эрьехэ арга олгогдобо

СОVID-19 хүрөөд, эмнэлгын газарнуудта арга абажа байһан түрэлхидөө эрьежэ үзэхэ арга олгогдобо

Энээн тухай Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай сайд Евгения Лудупова зарлиг гаргаһан байна. Тиигэхэһээ түрүүн Евгения Лудупова бүлэг эмшэдтэй хамта Семашкын нэрэмжэтэ больницада эмнэгдэжэ байһан зондо хүрэжэ, шалгалтын ажал ябуулһан байна. Тэрэ үедэ эмнэлгын газарта 257 хүн, тэдэнэй 36-иинь реанимацида арга бажа байгаа. Түрэлхидтэеэ уулзахын түлөө хүн тусхай хамгаалгын хубсаһа, ПЦР шалгалта абаад, мэдүүлгэ бариха болоно.

Үнэхөөрөөшье хүнэй больницада ороод хэбтэхэдэнь, түрэлхидынь ехэтэ һанаагаа зободогыень мэдээжэ. Һая болотор зарим газарта гар утаһааршье хөөрэлдэхэ аргагүй байдаг һэн. Харин мүнөө өөһэдөө орожо хөөрэлдэхэ, хэрэгтэй юумыень оруулжа үгэхэ арга олгогдоһониинь һайн.

Тиигэбэшье тиишээ ороогүй байгаа һаа, һайн ааб даа. Хүндэтэ нютагаархид, бэеэ гамнагты, бү үбдэгты!

Фото: Pixabay