Ниигэм 15 feb 2022 1733

Эжыгээ хамгаалжа байтараа буудуулба

Зэдын аймагта сошордомо үйлэ хэрэг тохёолдобо. Мүрдэгшэдэй уридшалан үгэһэн мэдээгээр, хуули буса ааша гаргаһан хүн Зэдын аймагай Оёор һууринда нэгэ эхэнэртэй, мүн тэрэнэйнгээ хоёр хүбүүдтэй ажаһуудаг байгаа

Февралиин 13-да тэрэ һогтуугаар гэртээ ерээд, хэрүүл ама үсхэбэ. Һамгаяа ондоо хүнтэй ханилбаш гэжэ хардажа, шалтаг бариһан байна. Һогтуу зэмэтэн 16-тай һамганайнгаа аха хүбүүе нүхэрэймни нюуса амараг гэжэ тухайлаа бшуу. Уур сухал болоһон эрэ хүн буугаа гаргажа, тэрэ хүбүүн руу буудажархёо. Хүбүүгээ хамгаалжа, һамганиинь буудань аһалдаад, саашань болгохо һэдэлгэ гаргаа. Иигэжэ обооролдожо байтарнь, буудуулһан хүбүүнэй дүүнь ерэжэ, эжыдээ хамһалсаба. Үймөөнэй үедэ тэрэ үшөө дахин буудажархиба. Тиихэдэнь буугай һомон 14-тэй хүбүүнэй хүл руу тудаба. Ханилжа һууһан һамганайнгаа хоёр хүбүүдые буудаад, тэрэ эрэ хүн тэрьелжэ үгы болоо.

  • Түргэн дары эмшэд ерэжэ, буудуулһан хоёр хүбүүдтэ туһаламжа үзүүлээ. Мүнөө үедэ хүбүүд барагууд, эмнэлгэ абажа байнад. Эмшэд хэрэгтэй операцинуудые хэхээр бэлэн болонхой, - гэжэ элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова дуулгана.

Уданшьегүй тэрэ зэмэтэн халуун мүрөөрөө сагдаанарта баригдаа. Мүнөөдөө мүрдэлгын ажал ябуулагдажа байна. Ород Уласай Мүрдэлгын хорооной түрүүлэгшэ Александр Бастрыкин бүхы мүрдэлгын ажал тухай намда дуулгажа байгты гэһэн захиралта мүрдэгшэдтэ үгэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay