Ниигэм 15 feb 2022 578

Һайн байдал бэдэржэ, нютагаа орхино даа

Нёдондоной эхинһээ ноябрь һара болотор, Буряадаймнай 2,4 мянган ажаһуугшад ондоо можо нютаг руу нүүһэн байна

Энээн тухай Бурятстат дуулгана.

Ехэнхи ушарта нютагаархиднай Москва, Санкт-Петербург хото зөөжэ ошоно. Үшөө тиихэдэ Енисей мүрэн дээрэ оршоһон Красноярск хото руу манайхин яһала олоороо нүүһэн байна. Харин Эхэ оронойнгоо Дурна зүг шэлэһэн зон Хабаровска болон Примориин хизаарнууд руу ошожо түбхинэнэ.

Буряадаймнай Тарбагатайн, Ивалгын болон Хойто-Байгалай хүдөө аймагуудта ажаһуугшадынь олошорһон байна. Гэхэтэй хамта Захааминай, Хориин, Хэжэнгын аймагуудһаа хүн зониинь ехэ олоороо гаража ябаа.

  • Харин тиихэдэ гадаада ороной 1779 эрхэтэдэй ерэхэдэнь, 949 хүн Буряад Уласһаа нүүжэ ябаһан байна. Диилэнхи ушарта эдэмнай Киргизиин, Узбекистанай болон Таджикистанай эрхэтэд болоно, - гэжэ Буряадай тоо бүридхэлгын албанай мэргэжэлтэд дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ