Ниигэм 16 feb 2022 420

Шэнэ онгосо

Буряад ороной Засагай газарай дэмжэлгээр «Байкальская экспедиция» гэһэн түрүүшын аяншалга февралиин 10-да эхилээ. Энэ хадаа республикын «ВодоходЪ» компаниин Wild Life түлэб болоно.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Мүнөө Байгал дээрэ «Бирюса» онгосо түхэреэн жэлдэ аяншадые зөөжэ байха. 2022 ондо шэнэ онгосоор бүхыдөө үбэлдөө 11 болон зундаа 15 аяншалганууд түсэблэгдэнхэй. -  Мүнөөдэр манай республикын аяншалгын һалбарида шухала удхатай үдэр.

«ВодоходЪ» компаниин захилаар бүтээгдэһэн, Россида эгээл томо гэжэ тоотой онгосо ябуулхамнай. Үнгэрһэн жэлэй туршада «ВодоходЪ» компанитай хамта ехэ ажал ябуулаабди, аяншалгын маршрудуудые Байгал шадарай, Кабанскын ба Баргажанай аймагуудай газар дайдаар түсэблөөбди. Аяншадта харуулха газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажал ябуулһаарбди, олоной хоол бариха газарнуудые һайжаруулнабди, аяншалгын һалбарида хүдэлдэг ажалшадые һурганабди, мүн баһа манай гидүүдэй мэргэжэл дээшэлүүлнэбди, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Иван Альхеев тэмдэглээ. 

 «Бирюса» онгосо Ленинградска можын «Парма» гэһэн судоверфьдэ «ВодоходЪ» компаниин хубиин захилаар бүтээгдээ. Тэрэнэй техническэ тодорхойлгонууд гэхэдэ, онгосо саһан дээгүүршье, мүльһөөршье, уһааршье адли жэгдээр, аюулгүйгөөр хүн зониие зөөхэ аргатай. Онгосо мүнөө үеын түхеэрэлгэнүүдээр хангаатай, уһанай жэгдэ нюруугаар часай 60 км хүрэтэр ябаха, мүльһэн болон саһанай 5 см нюруугаар 75 км хүрэтэр түргэдэхэ юм. Энэ үргэн боломжотой унаа 1 метр үндэртэй саһа хүнгэнөөр дабана, ямаршье газарнуудта һаадгүй орожо, түхеэрэлгэгүй эрьедэ тогтохо аргатай юм. Онгосын утань – 18,5 метр, тэрэ 36 пассажирые багтаадаг.

 - Энэ онгосо үнэхөөр онсо унаа, Россида тэрээнтэй адли онгосо мүнөө дээрээ үгы. Энэ жэлдэ «Бирюса» Эрхүү можо болон Буряад Улас холбохо гэжэ бидэ найданабди.  Аяншад тусхай маршрудаар 20 газарта хүрэхэ. Энэ түлэб байгуулгада хабаадаһан бүхы зондо баяр баясхалангаа мэдүүлнэб. Агаарай дэрэтэй энэ онгосо «ВодоходЪ» компаниин Байгалда хэһэн түрүүшын лэ багахан алхам гэжэ найданабди, - гэжэ компаниин захирал Ришат Багаутдинов тэмдэглээ.

Энэ түхэлэй олон онгосонуудһаа «Бирюса» юугээрээ илгаатайб гэхэдэ, экспедиционно аяншалгаар ябаха эгээл тааруу зохид байдал түхеэрэгдэнхэй. Досоонь дулаахан, тааруу һууринууд, жорлон, кофе-точка, багаж табиха наар, аптечкэ зохёогдонхой. Гадна гаджедуудые хадхаха арга бии.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа