Ниигэм 17 feb 2022 471

«Ном бэлэг баригты»

Иимэ нэрэтэй Бүхэроссиин акци Загарайн аймагта үргэнөөр үнгэрнэ.

© фото: pixabay.com

 «Ном бэлэг баригты» («Дарите книги с любовью») акци энэ жэл зургаадахияа үнгэргэгдэнэ. Номой сангууд номуудые хүн зонһоо дуратайгаар хүлеэн абана. Энэ хэмжээ ябуулгын зорилго - бэе бэедээ ном бэлэг барижа урмашуулха, саарһан дээрэ хэблэгдэһэн ном юунһээшье үнэтэй гэжэ һануулга болоно. Тиин Шулуутай гэһэн һууринай хүдөөгэй номой санда һайн шанартай болон мүнөө дээрээ удхаараа шухала 50 ном бэлэг болгон барюулагдаа. Нютагай хүнүүд элдэб жанрай номуудые асарна. Зарим номуудынь Загарайн аймагай түб номой санда бүридхэн абтана, харин зарим нүгөөдүүлынь саашадаа «Буккроссинг» гэһэн акцида хабаадуулагдахаар дамжуулагдана. «Буккроссинг» гэжэ нэгэ һайхан заншалай ёһоор, уншагшад ном абаад, гэртээ уншана. Удаань һөөргэнь асаржа табидаг юм. Хэрбэеэ али нэгэн ном тон ехэ һайшаагдаа гээшэ һаань, өөртөө үлөөхэ аргатай, харин орондонь ондоо ном асаржа орхидог. Загарайда «Ном бэлэг баригты» гэһэн акци үргэлжэлһөөр байна. Тиимэһээ энээндэ оролсыт гэжэ нютагайнгаа зониие уряална.

“Вперёд” сонинһоо абтаба

Фото: pixabay.com