Ниигэм 19 feb 2022 659

Золой үлгы-Дзадын газар

Хүхэрэн уняартадаг сэнхир дайдадаа...
Хүхэрэн уняартадаг сэнхир дайдадаа
Хүүхэнэй харгы эжым заһаа.
Хабарай шубуудай эртэ ерэхэдэ,
Хайрата эжым намайгаа угтаа, - гэжэ Юлия ДАМПИЛОВА дуун соогоо эхэ һайхан нютагаа, тала дайдаяа магтан түүрээнэ.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Захаамин ехэ хангайн Санага нютагта янгинама хүйтэн январь һарада тэрэ түрэһэн юм. Нютагайнгаа үбгэд хүгшэдэй үльгэр онтохонуудые хара багаһаа шагнажа үдэһэн Юлия басаган арадай аман үгын алтан уянга сэдьхэлдээ хадуужа, уянгата хүгжэмыень зүрхэндөө шэнгээжэ абаһан хадаа, һургуулиин шаби ябахаһаа эхилэн, шүлэг дуунуудые зохёожо туршадаг, нютагайнгаа бэлигтэ зохёолшодой бүтээлнүүдые уншадаг, буряад уран зохёол һайн мэдэдэг байгаа. Нютагайнгаа Соёлой байшанда, Улаан-Үдын нарин сэмбын фабрикада хүдэлхэдөө, уран һайханай кружогой ажалда ходо эдэбхитэй хабаадалсадаг байһан.

2010 онһоо эхилжэ “Жэнхинэмэ буряад дайдамнай”, “Уран-Дүшын сагаан далита нютагни”, “Наранай алтан үргөө”, “Арьяа Баала бурханай орон” гэһэн шүлэг дуунуудай номуудые хэблүүлжэ, уншагшадайнгаа сэдьхэл зүрхэ хүлгөөһэн, баярлуулһан байгаа. Юлия Хандуевна хүгжэмшэдтэй ходо харилсажа байдаг, олонтойнь дуунуудые гаргаһан. Тэдэнэр автортай һайн танил юм. Владлен Пантаев, Булат Бадмаев, Вера Шобосоева, Баяр Батодоржиев, Бударагч Цэвээнсүрэн болон бусад үгэнүүдтэнь хүгжэм зохёоһон.

Мүнөө хэблэлдэ гараһан “Золой үлгы-Дзадын газар” гэжэ ном соонь 180-аад дуунууд оронхой. Эхэ орон, түрэһэн нютаг, ёһо заншал, дуран гээд лэ энэ дэлхэйдэ хүн бүхэнэй эгээл үнэ сэнтэй юумэнүүд тухай уянгата һайхан үгэнүүдээр бэшээтэй энэ дуунууд хожомоо арад зоной дунда мэдээжэ болон, зүрхэнэй гуниг, сэдьхэлэй шэмэг болон, буряад уран зохёол, хүгжэмые баяжуулха байһандань этигэн, автортань амжалта, гуурһанай хурсые хүсэхэ дурам хүрэнэ. Юлия Хандуевна шүлэгүүдээ нэмэжэ, номой шэнжые үшөө гүнзэгы, дүүрэн түгэс удхатай болгоно. Байгаалиин һайханиие уран шүлэгүүдээрээ харуулжа, дайдадаа нангинаар хандахыемнай уряална. Поэдэй хүсэл бодол дуунуудай, шүлэгүүдэй уянгаар захяа болон зондоо үлэнэ. Уран һайхан бүтээлнүүдээрээ уладай сэдьхэл үргэжэ, урма баяр түрүүлжэ ябахатнай болтогой!

Надежда ГАРМАЕВА, уран зохёолшо, “Байгал” сэтгүүлэй уран һайханай редактор

Фото: Гэр бүлын архивһаа