Ниигэм 1 mar 2022 494

Хомхойржо байһаар түрмэдэ орохоор

Баргажанай аймагай 36-тай ажаһуугша, нютагайнгаа хүнэй мори гаргажа, худалдаха һэдэлгэтэйгээр бэлшээриһээ асаржа хорёодоо хаажархиба

Тэрэ  өөрөө үхэр малтай, адуутай аад лэ үшөө хүнэй адуу хааһаниинь гайхалтай.

-Адуу худалдажа абааб, үүсэлхэдэмни хамһалсыш даа, - гэжэ хулгайшан өөрынгөө түрэлдэ хандаба.

Түрэлхидэй адуугаа мяхан болгожо үрдеэгүй байтарнь бодото эзэндэнь энэ нюуса һэдэлгэ тухай дуулдаба. Мориной эзэнэй хулгайшанда гүйлгэжэ ерэхэдэнь, үшөө мяхан болохоёо ойлгоогүй байһан адууниинь хорёо  соо хаалтатай,  үбһэ химэлжэ байба.

Хубаа, ши юундэ минии адуу хаагаабши?- гэжэ асуухадань: - Худалдажа мүнгэн болгохоёо һанаалби даа, - гэбэ хулгайшан.

Гомдоһон тэрэ хүн сагдаанарта мэдүүлгэ бэшэбэ. Баригдаһан хүн урид хуули хазагайруулжа хэһээгдэһэн  юм. Энэ ушараар сагдаанар мүрдэлгын ажал ябуулжа эхилэнхэй.

Фото: Pixabay