Ниигэм 3 mar 2022 526

Ниитын авто-унаа соо

Сагаалган – буряад арадай эгээл ехэ удха шанартай hайндэр. Наhатай зоноо хүндэлхэ, амаршалха саг. Эдэ үдэрнүүдтэ ниитын авто-унаагаар ябахада, аягүй байба.

© фото: pixabay.com

Нэгэ залуу эхэнэр басагатаяа, тухайлхада, гурба наһатай, автобус руу оробо. Залуу хүбүүд басагад телефон руугаа харанхай hууна. Тэрэ эхэнэр үхибүүнтэеэ бүхы автобусоор урдаhаа хойно хүрэтэр ябаба, хэншье заахан басагатай эхэнэртэ һуурияа сүлөөлбэгүй, бодожо hуулгабагүй. Хүбүүд басагад толгойгоошье үргэнэгүй. Багахан басагые харанагүй гэжэ хэлэхээр бэшэ хэбэртэй. Юyндэ залуушуулнай наһатайшуулдаашье, багашуулдаашье иимэ хандасатай байна гээшэб гэжэ hанагдаадхиба. Һууриһаа бодожо, үхибүү hуулгабал, 20-30 наһатай зондо тиимэ хүндэ бэшэл даа.

 - Энэ заахан басага хүн hуулгахагүй гээшэ гү? - гэжэ асуубаб. Тиихэдэмнил минии саана hууhан залуу басаган бодоод үгэбэ. Саашаа ябанабди. Удаадахи буудалда нэгэ наhатай эхэнэрэй: «Толгойгоо телефонhоо үргыт, намайе hуулгыт, би 5 килограмм мяха шэрээд ябанаб», - гэжэ нэгэ залуу хүбүүндэ хандахань дуулдана.

 Юундэ бэе бэедээ иимэ хандасатай болоод ябана гээшэбибди, юундэ ганса өөрыгөө хараад ябаха болообибди? Аха зоноо хүндэлхэ, хайрлаха гээшые оройдоошье мэдэхэеэ болёобди. Тиигэбэшье иимэрхүү ушарнууд үсөөн юм бэзэ. Арадаймнай ехэ hайндэрэй боложо байхада, hэргэг, hайн бодолнуудтай, баяртай ябанабди. Теэд ниитын авто-унаа соо минии ажаглан хараһан залуушуулаймнай бодото ябадал түрэл хэлэеэ, ёhо заншалаа hайнаар мэдэхэгүй ушарһаа гү? Бэе бэетэеэшье удаан байжа шаданагүй - хэды олон залуу бүлэнүүд һалана гээшэб. Ехэ hанаа зобохоор байдал тохёолдоод байна. Аба эжынэр хүүгэдтэеэ хөөрэлдэнэгүй гээшэ гү? Һургаалай үгэнүүдые хэлэнэгүй гү? Өөһэдөө һайн жэшээ харуулнагүй аал? Хөөрэлдэдэг лэ ёһотой гэжэ hанагдана. Бүхы ехэ гүрэндэмнай залуушуулнай хүнгэхэн ябадалтай болонхой гү?

Залуушуулнай булта тиимэ бэшэ. Ехэнхинь hэргэг ябана. Хүбүүд басагаднай харюусалгатай, автобус соо наhатайшуулаа, багашуулаа hуулгажа баярлуулдаг, һайн талаһаа өөһэдыгөө харуулдаг. Заримдаа алдуу эндүү гаргажа болоо юм аабза. Залуушуулнай бүхы юумэ түргэн ойлгожо абахал байха. Ахатанһаа заабари заршам дуулажал, шагнажал ябаһан байха. Зосоомни иимэ найдал бүхэнэгүй.

Зоя Намжилон

Фото: pixabay.com