Ниигэм 3 mar 2022 436

​Залуушуулай нэгэдэл

«Феникс» гэжэ нэрэтэй залуушуулай эмхи байгуулагдаһаар 20 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэнэ. Энэ эмхи холо ойгуур мэдээжэ болонхой. Энэ эмхиие байгуулһан Галина Кушнаревагай мэдүүлһээр, залуушуулай нэгэдэл үшөө хүнгэн бэшэ 1990-ээд онуудта түрүүшынгээ алхамуудые хэһэн байна. Тиихэдэ Хоронхойн һургуулиин эдэбхитэд “Уһа голдоо туһалая!” гэһэн акци эмхидхээ бэлэй. Саашадаа һургуулиин үхибүүд, эндэхи училищиин оюутад бүлгэмдэ олоороо орожо эхилээ һэн. Улаан-Үдэ хотын залуушуулай “Фирн», «Акуна Матата” гэһэн ниитын эмхинүүд бүлгэмдэ туһа хүргэһэн юм.

 - 2002 ондо байгаали хамгаалгын талаар түсэлыемнай Буряад Уласай Засагай газар онсо тэмдэглээ һэн. Һургуулиин дэргэдэ “Мураши” гэжэ нэрлэгдэһэн элүүржүүлгын лагерь нээжэ, үхибүүдтэ, ехэшүүлдэ байгаали хамгаалха тухай хөөрэдэг болообди, - гэжэ Галина Кушнарева хэлэбэ.

 Мүнөө ниитын эмхидэ 92 хүн тоологдоно. Ковид үбшэнэй хүндэ сагта гэшүүд нютагаархидтаа туһа үзүүлнэ. Наһатай зоной гэртэнь ошожо, хүндэ ажалдань туһалсана. “Серебряные волонтёры” бүлгэмтэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэ.

“Кяхтинские вести” сонинһоо